this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

2015-02-10

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2015. február 10-i üléséről

  Jelenlévők:

  Szavazati joggal:

  1.       Dr. Kenyeres János, mb. intézetigazgató, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.

  2.       Dr. Benczik Vera, tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus, Amerikanisztika Tsz.

  3.       Dr. Czigányik Zsolt, tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz.

  4.       Dr. Károly Krisztina, tanszékvezető, habil. egyetemi docens, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  5.       Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Kari Tanács tag, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  6.       Dr. Szigetvári Péter, tanszékvezető, egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.

  7.       Dr. Király Zsolt, egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  8.       Dr. Komáromy Zsolt, egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Anglisztika Tsz.

  9.       Dr. Starcevic Attila, egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag, Angol Nyelvészeti Tsz.

  10.   Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető, nem oktatói képviselő, helyettesként

  11.   Márkus Flóra, a Hallgatói Érdekképviselet tagja        

  12.   Máthé Orsolya, a Hallgatói Érdekképviselet tagja

  13.   Réti Lőrinc, a Hallgatói Érdekképviselet tagja    

   

  Tanácskozási joggal:

  1.       Dr. Frank Tibor, egyetemi tanár, előző intézetigazgató, Amerikanisztika Tsz.

  2.       Dr. Hargitai Márta, egyetemi adjunktus, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes, Anglisztika Tsz.

  3.       Dr. Eitler Tamás, egyetemi adjunktus, intézeti tudományos igazgatóhelyettes, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  4.       Kutasi Zsuzsanna, az Angol-Amerikai Könyvtár helyettes vezetője

  5.       Lakatos Dóri, intézeti főelőadó, jegyzőkönyvvezető

   

  1. Az Intézeti Tanács elfogadja a napirendet

   

  2. Czigányik Zsolt bemutatja az Anglisztika Tanszéken megjelent két kötetet: a Stunned into Uncertainty c. Julian Barnes tanulmánykötet és a 2013-ban az Intézetben szervezett HUSSE konferencia tanulmánykötetét.

   

  3. Személyi ügyek:

  Kenyeres János – a vonatkozó tanszékek véleménye alapján – az alábbi felterjesztéseket javasolja elfogadásra az Intézeti Tanácsnak:

  Dr. Kontra Edit és Dr. Magyarics Tamás egyetemi tanári felterjesztése

  ·                Frank Tibor kiemeli mindkét egyetemi tanári kinevezés fontosságát és méltatja a jelöltek érdemeit. Ismerteti az egyetemi tanári előléptetés menetét.

  ·                Szavazás: Dr. Kontra Edit egyetemi tanári felterjesztését az Intézeti Tanács egyhangúan (13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadja

  ·                Szavazás: Dr. Magyarics Tamás egyetemi tanári felterjesztését az Intézeti Tanács egyhangúan (13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadja

   

  Dr. Dávid Gergely és Dr. Király Zsolt egyetemi docensi felterjesztése

  ·                Kenyeres János tájékoztatja az IT-t a két felterjesztés hátteréről; Király Zsolt docensi előléptetése életkora miatt különösen sürgetővé vált, mivel adjunktusként hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt. Méltatja Király Zsolt érdemeit, és felhívja a figyelmet arra, hogy bár a jelölt – docensi kinevezéshez szükséges – habilitációs eljárása még nem zárult le, az idő szűkössége miatt már most szükséges elindítani a docensi felterjesztést. Károly Krisztina kéri az IT támogatását Király Zsolt felterjesztéséhez.

  ·                Kenyeres János méltatja Dávid Gergely érdemeit és ismerteti, hogy Dávid Gergely habilitációs előadásait már sikeresen megtartotta, bár az eljárás még az ő esetében sem zárult le. Károly Krisztina kéri az IT támogatását Dávid Gergely felterjesztéséhez. Kontra Edit annak a véleményének ad hangot, hogy az Intézet mindkét jelöltet egyaránt támogassa.

  ·                Szavazás: Dr. Király Zsolt egyetemi docensi felterjesztését az Intézeti Tanács egyhangúan (13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadja.

  ·                Szavazás: Dr. Dávid Gergely egyetemi docensi felterjesztését az Intézeti Tanács egyhangúan (13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadja.

   

  Dr. Gárdos Bálint egyetemi adjunktusi felterjesztése

  ·                Kenyeres János tájékoztatja az IT-t, hogy Gárdos Bálint már tanársegédi kinevezésekor rendelkezett az adjunktusi kinevezéshez szükséges követelményekkel. A jelölt tudományos, szakmai, oktatási és pályázási tevékenysége messzemenőleg indokolja adjunktusi kinevezését.

  ·                Szavazás: Dr. Gárdos Bálint egyetemi adjunktusi felterjesztését az Intézeti Tanács egyhangúan (13 igen, 0 nem és 0 tartózkodás mellett) elfogadja.

   

  4. Beszámoló a közelmúlt előléptetéseiről:

  Kenyeres János intézetigazgató beszámol a közelmúlt előléptetéseiről, név szerint Dóczi Brigitta (egyetemi adjunktusi), Tartsayné Németh Nóra (egyetemi adjunktusi), Remport Englantina Ibolya (egyetemi adjunktusi) és Wein Csizér Katalin (egyetemi docensi) előléptetéséről, melyek mindegyike esetében megtörtént a pályázatok benyújtása és véleményezése.

   

  5. Várható bejövő hallgatói számok a jövő tanévben:

  Kenyeres János ismerteti, hogy a jövő tanévben várhatóan 49%-kal kevesebb BA-s hallgatónk lesz: az idei tanévben 234 BA-s hallgatót vett fel az Intézet, a következő évben a felvehetők száma 120-ra csökken. A közzétett számok alapján szintén csökkenni fog az osztatlan tanárképzésre felvehetők száma.  Benczik Vera felveti, hogy amennyiben csökkennek a felső irányszámok, a szemináriumok minimum létszámát is szükséges lesz csökkenteni 15-ről 12-re, így elősegítve a mennyiségi oktatás minőségi oktatás irányába való elmozdulását. Kenyeres János megerősíti, hogy erre kapott pozitív visszajelzést a Kar vezetésétől.

   

  6. Alapképzésben részt vevő hallgatók angol nyelvtudása, teendők:

  Kenyeres János felhívja az IT figyelmét, hogy a kollégák visszajelzése alapján az alapképzésben részt vevő hallgatók egy jelentős részének rendkívül gyenge az angol nyelvtudása és általános felkészültsége. Gondot jelent, hogy az osztatlan tanárképzés esetén csupán a szakpár egyik tagja esetében követelmény az emelt szintű érettségi, ami sokszor nem az angol.  Felveti egy kötelező nyelvi teszt megíratását a képzés első hetében. A problémát az IT megvitatja, de a helyzet komplexitása miatt a kérdésre és a megoldási javaslatokra egy későbbi ülésen fog visszatérni.

   

  7. Beszámoló az intézeti titkársági megbeszélésről, változások az ügymenetben

  Kenyeres János tájékoztatja az IT-t, hogy megbeszélést folytatott az intézeti főelőadókkal, a műszaki vezetővel, a tanulmányi igazgatóhelyettessel és az intézeti titkárral az intézeti adminisztráció hatékonyságának javítása céljából. A jövőben a felmerülő kéréseket, igényeket, problémákat írásban kell jelezni, és egyes, évenként ismétlődő feladatok esetében határidőket is kitűztek a megbeszélés résztvevői. Az irodaszerekre, beszerzésekre vonatkozó igényeiket a tanszékeknek február 15-ig kell jelezniük a műszaki vezetőnek.

   

  8. Tárgyfelvétel problémái

  Hargitai Márta vázolja, hogy a hallgatók tárgyfelvételkor sokszor nem kellően figyelnek a kódolásra (EN és HUN). Starcevic Attila szerint a hallgatók számára gondot jelent a kurzusok keresése, a probléma már régóta fennáll. Szigetvári Péter véleménye szerint a Neptunnak kellene jeleznie, hogy a hallgatóknak az adott félévben mely kurzusokat kell felvenniük. Starcevic Attila ismerteti, van ilyen funkció, a mintatantervet kell beállítani.

  9. Kenyeres János bejelenti, hogy Deák Nóra könyvtárvezető külföldi ösztöndíjjal 2015 szeptemberéig lesz távol, így fizetés nélküli szabadsága meghosszabbodik.

   

  10. SEAS nemzetközi tavaszi fesztivál (SEAS International Spring Festival) 2015. április 16-án

  Kenyeres János ismerteti, hogy a nemzetközi hallgatókra összpontosító informális rendezvényre Uwe Pohl kezdeményezésére és szervezésében kerül sor, melyre a szervezők a külföldi és magyar hallgatókat egyaránt várják. A tanszékvezetők segítségét kéri abban, hogy néhány előkészítő-éves külföldi hallgató bemehessen felsőbb éves szemináriumokra.

  11. Egyebek

  ·                Kenyeres János tájékoztatja az IT-t hogy március 7. és április 7. között nem lesz Magyarországon. Az intézetet a Kar felé Eitler Tamás tudományos igazgatóhelyettes fogja képviselni, de Hargitai Márta és Starcevic Attila is segíteni fog az Intézetben felmerülő különféle ügyekben.  Kenyeres János távolléte alatt e-mailen elérhető lesz.

  ·                Kontra Edit bejelenti, hogy Kenyeres Jánost a Kari Tanács megválasztotta a dékánválasztást előkészítő bizottság tagjául.

  ·                Kenyeres János kéri, hogy az Intézeti tanács legyen nyitott a dékánjelöltek előtt, amennyiben szeretnék ismertetni programjukat az IT-ben. A dékáni pályázat megjelenése néhány héten belül várható.

  ·                Következő IT: március 3-án 9:00 órakor

   

  Budapest, 2015. február 17.

   

  A jegyzőkönyvet vezette: Lakatos Dóri

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Kenyeres János                                                                                              Lénárt Zoltán

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.