this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

2010-09-14

  Jegyzőkönyv az ELTE BTK Angol-Amerikai IntézeteTanácsának 2010. szeptember 14-i üléséről

    

  Jelen vannak:

   

  Szavazati joggal:

  1.      Dr. Kállay Géza, mb. intézetigazgató egyetemi tanár

  2.      Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tanszék

  3.      Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tanszék

  4.      Dr. Kontra Edit, tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

  5.      Dr. Uwe Pohl, tanszékvezető egyetemi docens, pro absentia: Dr. Király Zsolt, egyetemi adjunktus tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék

  6.      Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár, Angol Nyelvészeti Tanszék

  7.      Deák Nóra, az Intézeti Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

  8.      Berger Csaba, hallgatói képviselő

  9.      Fodor Ákos, hallgatói képviselő

  10.     Polgár Mária, hallgatói képviselő

   

  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Hargitai Márta, egyetemi adjunktus, tanulmányi igazgatóhelyettes
  2. Dr. Kenyeres János, egyetemi docens, tudományos igazgatóhelyettes
  3. Dr. Komáromy Zsolt, egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag
  4. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
  5. Dr. Starcevic Attila, egyetemi tanársegéd, intézeti titkár

   

  1.      Kállay Géza köszönti az új tanévben az Intézeti Tanácsot, különösképpen Kenyeres Jánost, aki Károly Krisztina után a tudományos-igazgatóhelyettesi teendőket látja majd el.

   

  Személyi ügyek:

   

  2.      Kállay Géza ismerteti Nádasdy Ádám egyetemi docens egyetemi tanári felterjesztését, melyet az Intézeti Tanács titkos szavazással 10 igen és 0 nem arányban megszavaz.

  3.      Friedrich Judit ismerteti Péter Ágnes egyetemi tanár prof. Emeritus–i felterjesztését, melyet az Intézeti Tanács titkos szavazással 10 igen és 0 nem arányban megszavaz.

  4.      Friedrich Judit ismerteti Péter Ágnes Apáczai Csere János-díjra történő felterjesztését, melyet az Intézeti Tanács titkos szavazással 10 igen és 0 nem arányban megszavaz.

  5.      Kállay Géza a Nyelvpedagógiai Tanszéken tanszékvezető-helyettesnek javasolja Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktust, melyet az Intézeti Tanács titkos szavazással 10 igen és 0 nem arányban megszavaz.

  6.      Friedrich Judit az Anglisztika Tanszékről tanársegédből adjunktusi állásra terjeszti fel a következő személyeket az alábbi sorrendben:

  - Ruttkay Veronika,

  - Czigányik Zsolt,

  - Tímár Andrea

  Az előterjesztést az Intézeti Tanács titkos szavazással 10 igen és 0 nem arányban megszavazza.

  7.      Kállay Géza tájékoztatja az IT-t, hogy a tavaszi adjunktusi felterjesztések helyzete kedvező, a dékán úr döntésére várunk a kinevezések időpontját illetően.

  8.      Friedrich Judit, élve tanszékvezetői jogával, arra kéri az IT-t, hogy Dr. Dávidházi Péter egyetemi tanár, az MTA tagja véleményét az Anglisztika Tanszék ülésein és értekezletein szavazati joggal kikérhesse. Erre az IT 10 igen és 0 nem arányban felhatalmazást ad.

   

  Oktatási ügyek:

   

  9.      Király Zsolt beszámol arról, hogy újabb kurzusok indításával, illetve bizonyos kurzusok átszervezésével az első, ill. második félévben az EU-specializáció hallgatói igényei ki lesznek elégítve. Beszámol arról is, hogy az első éves tanári levelező MA hallgatók jelenlegi létszáma a várt 30 helyett 50. Ez tovább indokolja az Intézet ellátmányának kari növelését. Kállay Géza felkéri Király Zsoltot, hogy a kialakult helyzetről, a nehézségekről a Kart is értesítse.

  10.  Kállay Géza beszámol arról, hogy a külföldi hallgatók fogadására az Intézet kellőképpen felkészült, ugyanakkor sajnálattal állapítja meg, hogy a Karhoz 2010. március 26-án írt levélre a kért műszaki átalakítások, ellátmány- és eszköz-igények nem érkeztek meg. Felkéri Király Zsoltot, hogy Dr. Pál Ferenc dékánhelyettes úr hozzánk intézett levelére válaszolva hívja föl a Kar figyelmét arra, hogy a megfelelő eszközök nélkül a külföldi hallgatók oktatása teljesen ellehetetlenülhet.

  11.  Az IT egyhangúlag megszavazza, hogy a 2010/11-es tanév első félévétől kezdődően a BA szakdolgozatokat kizárólag az Intézet szerverén, elektronikus formában fogjuk tárolni, oly módon, hogy ehhez az oktatók és munkatársak az intézeti kódjuk segítségével hozzáférhessenek. Az adatbázishoz a hallgatók nem férhetnek hozzá. A hallgatók változatlanul 2 példányban adják le BA szakdolgozataikat, az egyiket a témavezető, a másikat a bíráló kapja. A bírálati példányt a záróvizsga után a hallgatónak személyesen vissza kell adni. Az Intézetben tárolt már meglévő BA szakdolgozatok szerzőit Starcevic Attila értesíti arról, hogy dolgozatukat 2010. október 31-ig Csóti Veronika intézeti főelőadónál átvehetik. Az át nem vett BA szakdolgozatokat az Intézet megsemmisíti. Ezzel kapcsolatosan Kállay Géza arra kéri Deák Nóra könyvtárvezetőt, hogy ennek értelmében a könyvtár működési szabályzatának szövegét módosítsa, azaz a könyvtár csupán az MA szakdolgozatok tárolására és feldolgozására szorítkozik.

  12.  Mint az IT 2010. április 13-i üléséről készült Jegyzőkönyv 5. pontja mutatja, élénk vita folyt az előadások kötelezővé tételéről. Jelen ülésen az IT a HÖK képviselőinek támogatásával úgy határoz, hogy a 2010/11-es tanév második félévétől kezdődően minden oktató a kurzusleírásában köteles arról nyilatkozni, hogy előadása látogatásköteles-e és hogy hány hiányzást tolerál. Erről az első előadáson szóban is tájékoztatnia kell a hallgatókat. Ugyanakkor a más szakok, illetőleg specializációk óráival való ütközések miatt az IT méltányosságból javasolja, hogy az oktató az ilyen óraütközést a hallgató távolmaradása okaként fogadja el.

  13.  Friedrich Judit tájékoztatja az IT-t, hogy a „Bevezetés az irodalomtudományba” c. BA angol nyelvű előadás választható tárgyként a magyar anyanyelvű hallgatók számára is felvehető. Kállay Géza javasolja, hogy Friedrich Judit levélben forduljon az oktatási dékánhelyetteshez, hogy a BBV-012.101 kódszámú, „Bevezetés az irodalomtudományba” c. angol nyelvű óra az ETR-ben legyen ekvivalens a BBN-FLI-101/A kódszámú magyar nyelvű órával.

   

  Kutatási ügyek:

   

  14.  Friedrich Judit fölhívja a figyelmet a Péter Ágnes által szervezett Kulturális Emlékezet konferencia (szept. 24-25.; link: http://kulturalisemlekezet.blogspot.com/).

  15.  Az Egyetem 375. évfordulójára szervezett konferencián az „Angol Tanszék” történetének bemutatására az IT Sarbu Aladár Emeritus professzort kéri föl.

   

   

  16.  Kállay Géza kéri, hogy a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen januárban sorra kerülő HUSSE 10 konferenciára Friedrich Judit e-mailben hívja fel az Intézet oktatóinak és PhD hallgatóinak a figyelmét.

  17.  Friedrich Judit tájékoztatja az IT-t, hogy a Kulturális Emlékezet konferencia miatt az ír est egy későbbi időpontban kerül megrendezésre.

   

  Gazdásági, ill. az oktatás-kutatatás körülményeivel kapcsolatos ügyek:

  18.  Lénárt Zoltán tájékoztatja az IT-t, hogy a beérkezett ellátmányok (tonerek, papír stb.) szétosztása folyamatosan zajlik. Törkenczy Miklós felhívja az IT figyelmét, hogy az Angol Nyelvészti Tanszék egyetlen irodai fénymásoló gépe végképp tönkrement. Kállay Géza úgy rendelkezik, hogy a Tanszék átmenetileg az intézeti titkárság gépét használhatja, valamint a kért ellátmányt taglaló levélbe egy új másológép iránti igény is kerüljön be.

  19.  Deák Nóra tájékoztatja az IT-t, hogy jelenleg a könyvtárban beázás nincs, ugyanakkor sajnos egy újabb beázás esélye nem kizárható. Deák Nóra ezen felül elmondja, hogy a nagyobb biztonság érdekében a könyvtár használati rendjét módosították: a belépést ellenőrzik, az olvasójegyeket le kell adni, illetőleg regisztrálni kell. További részletek a könyvtárban.

  20.  Kállay Géza ígéretet tesz, hogy tárgyalásokat kezd a Germanisztika Intézet vezetőjével a Rákóczi úti épület oktatótermeinek jobb kihasználása érdekében.

  21.  Kállay Géza felkéri Kenyeres Jánost, hogy az Intézet folyosóinak barátságosabbá tétele érdekében tegyen lépéseket.

   

  A jegyzőkönyvet vezette:

   

   

   

   

  Kenyeres János

   

  Budapest, 2010. szeptember 14.

  A kiadmány hiteléül:

   

   

   

   

  Friedrich Judit                                                                                       Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.