Was this page helpful?

2010-12-14

  Jegyzőkönyv az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete Tanácsának 2010. december 14-i üléséről

    

  Jelen vannak:

   

  Szavazati joggal:

   

  1.         Dr. Kállay Géza, mb. intézetigazgató egyetemi tanár

  2.         Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tanszék

  3.         Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető egyetemi docens, Anglisztika Tanszék

  4.         Dr. Kontra Edit, tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

  5.         Dr. Uwe Pohl, tanszékvezető egyetemi docens, pro absentia: Dr. Király Zsolt, egyetemi adjunktus tanszékvezető-helyettes, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék

  6.         Dr. Törkenczy Miklós, tanszékvezető egyetemi tanár, Angol Nyelvészeti Tanszék

  7.         Deák Nóra, az Intézeti Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

  8.         Polgár Mária, hallgatói képviselő

   

   

  Tanácskozási joggal:

   

  1.                  Dr. Hargitai Márta, egyetemi adjunktus, tanulmányi igazgatóhelyettes

  2.                  Dr. Kenyeres János, egyetemi docens, tudományos igazgatóhelyettes

  3.                  Dr. Komáromy Zsolt, egyetemi adjunktus, Kari Tanács tag

  4.                  Lénárt Zoltán, műszaki vezető

  5.                  Dr. Starcevic Attila, egyetemi tanársegéd, intézeti titkár

   

  1. Az ülés megnyitása

   

  Kállay Géza köszönti az egybegyűlteket és megnyitja az Intézeti Tanács (IT) ülését.

   

  2. Beszámoló a HÖK Angol-Amerikai Intézeti Képviseletében bekövetkezett változásról és a pályázati lehetőségekről

   

  Polgár Mária hallgatói képviselő beszámol arról, hogy Fodor Ákos 2010. november 1-től lemondott elnöki tisztségéről és helyét ő, Polgár Mária vette át. Tájékoztatja az IT-t, hogy erősíteni kívánja a kommunikációt. A HÖK a rendelkezésére álló források függvényében szívesen támogatja anyagilag is az intézetben megrendezett különböző programokat. Ilyen volt a közelmúltban a Kulturális Emlékezet Konferencia és a Presentation Day, és az interneten megjelent We Are The World produkció. A kari HÖK összesen egymillió kilencszázezer forint felett diszponál, melyből az intézeti HÖK is részesül. Pályázatokat havonta lehet leadni és egyebek mellett terembérletre, ajándékutalványra, könyvutalványra, díszítésre lehet pénzt kapni.

   

  Tájékoztatja az IT-t, hogy a múlt héten lezárult Tudományos Ösztöndíjpályázat az intézetben sajnos eredménytelen volt, mert nem készült el az összes bírálat a múlt hét pénteki határidőre. A HÖK még aznap ülésezett és döntött beérkezett dolgozatokról, de hivatalos sorrend hiányában az intézeti pályamunkákat nem tudta figyelembe venni. Polgár Mária kéri a határidők jövőbeni pontos betartását. Kiegészítés: Mivel azonban a sorrend az ülés napján már rendelkezésre állt, a HÖK mégis elfogadta az intézeti értékeléseket (az értekezlet után 2 órával), s az érintettek megkapták a nekik járó pályadíjakat.

   

   

  3. Könyvtárat érintő aktuális kérdések

   

  A) Deák Nóra beszámol a TÁMOP-könyvrendelés problémáiról. Tavasszal kellett leadni a doktori iskolák könyvrendeléseit: 95 könyv kerül hozzánk, de még nem érkeztek meg. A könyvek elosztása nem rendezett, több meglévő könyv is felkerült a megrendelések közé, ami pazarlásnak tűnik. Felhívja a figyelmet, hogy rendelés előtt tanulmányozni kellene a katalógust.

  Kállay Géza megjegyzi, hogy a doktori iskoláknak nincs központi könyvtára, ezért alakult ki a probléma. A kiválasztást a doktori iskolák végzik, ezért az angol nyelvűség nem jelenti, hogy a könyvek feltétlenül hozzánk tartoznak.

  Deák Nóra javasolja, hogy a tanszékvezetők készítsenek egy listát a tanszékek jövőbeni könyvrendelési igényeiről. Legtöbbször rövid határidővel kell leadni a rendeléseket, és egy kész lista ilyenkor sokat segíthet. Egyben kifejti, hogy belföldi kiadású könyveket is meg lehet rendelni, némi keret ezekre is van. Külön felhívja a figyelmet, hogy az oktatók publikációi is felkerülhetnek a megrendelendő könyvek listájára.

  Kállay Géza felveti, hogy érdemes lenne a könyvrendelésekkel kapcsolatban bizonyos időközönként emlékeztetőt küldeni az oktatóknak.

   

  B) Deák Nóra tájékoztatja az IT-t, hogy januárban új elektronikus rendszerre áll át a könyvtár, mert a jelenlegi rendszer nagyon régi és elavult. Mindez a katalógust, a kölcsönzés működését kiszolgáló technikai rendszert érinti. Napokon belül nyilvánosságra kerül, hogy melyik cég nyerte el ennek kialakítását. A tervek szerint február13-án kell az új rendszert átadni. Az átállás miatt 2 hétre a kölcsönzésnek le kell állnia, erre a vizsgaidőszak utolsó hetén és a regisztrációs héten kerül sor. A hallgatókat és oktatókat minderről megfelelően tájékoztatni kell: az intézeti honlapon, a könyvtár honlapján, e-mailben és a HÖK-ön keresztül.

   

  C) Deák Nóra beszámol arról, hogy a könyvtár sajnálatos módon kimaradt az "irodazöldítési" programból. Kállay Géza javasolja, hogy az Intézet kérjen megfelelő dobozokat a könyvtár irodája számára. Az ezzel kapcsolatos ügyintézésre az IT Lénárt Zoltánt kéri fel. A HÖK képviselője vállalja, hogy utánanéz a hulladék elszállításának.

   

  4. Tanulmányi ügyek

   

  Starcevic Attila kéri az anglisztika minor programunk idegen nyelvű akkreditációjának napirendre való tűzését. Ezt a programot azok a külföldi (devizás) hallgatók végezhetik majd, akik egy másik szakot vesznek fel alapszakként. Az 50 kredites program tanegységlistája azonos lesz a már érvényben lévő magyar hallgatóra érvényes TEL-lel (http://exbtk.elte.hu/min.angol.aspx), a kódok különböznek majd csupán. Starcevic Attila a program TEL-jét hamarosan elkészíti.

   

  Mivel az 50 kredites programot is akkreditáltatni kell, kéri, hogy az IT szavazzon a felterjesztésről: a felterjesztést az IT egyhangúlag támogatja.

   

  Starcevic Attila tájékoztatja továbbá a megjelenteket, hogy az ELTE Szenátusa december 6-i ülésén az anglisztika alapképzési szak angol nyelvű indítási kérelmét elfogadta, így az angol nyelvű BA program akkreditációja megtörtént.

   

  Kállay Géza felhívja az IT figyelmét, hogy a jövő tanévben az Intézet „Bevezetés az irodalomtudományba” c. angol nyelvű kurzusa ekvivalens lesz a BBN-FLI-101/A kódszámú magyar nyelvű órával, és a BBN-FLI-101/B kódon fog futni. A kurzus megfelelő meghirdetéséről a tavaszi félévben kell majd gondoskodni. (Az angol nyelvű kurzust Friedrich Judit fogja tartani 2011 szeptemberétől).

   

   

  5.         A külföldi (török) hallgatók jelenlegi helyzete

   

  Király Zsolt beszámol a török hallgatókkal kapcsolatos problémákról, a megoldásra váró feladatokról. A közelmúltban a dékánhelyettesekkel tartott megbeszélésen sikerült tisztázni néhány pontatlan információt, és világossá vált az is, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak a török hallgatókra, mint a többi diákra (hiányzások kezelése, értékelés, buktatás).

  Kontra Edit egyetért azzal, hogy nagy problémák vannak a színvonallal, és problémaként veti fel, hogy az oktatáshoz szükséges fejlesztések, a 414-es terem audiovizuális eszközökkel való felszerelése mindezidáig elmaradt.

  Király Zsolt kifejti, hogy lényeges fejlemény lehet az ügyben, hogy a kar meghirdetett egy, a dékáni titkársághoz tartozó állást, részben a külföldi hallgatók segítésére.

  Kállay Géza javasolja, hogy a török hallgatók oktatásában érintett oktatók tételesen rögzítsék az igényeiket, az ígért, de meg nem valósult fejlesztéseket különösképpen.

  Király Zsolt tájékoztatja az IT-t, hogy már januárban beindul egy nyelvtanfolyam a török hallgatók részére és Papp Andrea magára vállalta a vonatkozó oktatási feladatokat.

   

  Az idegen nyelvi lektorátus újraindításával kapcsolatban Kállay Géza kifejti, hogy tanácsadóként – önkéntes alapon – szívesen részt veszünk ennek előkészítésében. Egyben bejelenti, hogy december 16-án ½ 11-kor a Dékáni Hivatalban az idegen-nyelvi lektorátus újraalakítása, egy nyelviskolai program esetleges beindítása tárgyában értekezlet lesz, melyen az Intézet is képviselteti magát.

   

   

  6.         Az oktatói óraterhelések dékáni táblázatainak kiosztása, megbeszélése

   

  Kállay Géza felhívja a figyelmet, hogy az óraterhelés az egész évre kivetítve alkalmazandó, és felkéri a tanszékvezetőket, hogy január 15-ig ellenőrizzék az oktatókra vonatkozó személyi adatokat (fokozat, beosztás) és javítsák ki az esetleges pontatlanságokat (melyek az ETR rendszer hibáiból adódnak).

   

   

  7.         Beszámoló arról, hogy a Kari Tanács november 25-i (e félévi utolsó) ülésén az Anglisztika Tanszék Dráma és Színház Specializációs Programját elfogadta

   

  Kállay Géza tájékoztatja az IT-t a fentiekről és elmondja, hogy a programot hivatalosan is meg lehet hirdetni.

   

   

  8.         A tanszéki ellátmányok (toner, papír) beérkezésének helyzete

   

  Lénárt Zoltán beszámol arról, hogy a tavaly őszi ellátmány-listán szereplő tételek szinte hiánytalanul megérkeztek, a számítógépekről azonban nincs hír. Kifejti továbbá, hogy a tervek szerint tavasszal kiterjesztik a WiFi hálózatot a Rákóczi út 5. sz. alatti épületre.

   

   

  9.         A félév-zárással, a vizsgaidőszakkal és  a  2011. tavaszi órarenddel kapcsolatos esetleges problémák

   

  Problémaként merül fel, hogy az ETR-ben BA hallgatók is felvehetnek MA órákat (specializációkat), ennek kiküszöbölésére intézkedéseket kell tenni. Kállay Géza azt javasolja, hogy a hiba elhárításáig a kurzusok „megjegyzések” rovatában hívják fel az oktatók a diákok figyelmét arra, hogy az adott kurzust BA hallgatók nem vehetik fel. A közzétételről Starcevic Attila köremailt ír az oktatóknak.

   

   

  10.       Bejelentés és köszönet

   

  Kállay Géza tájékoztatja az IT-t, hogy megbízott intézetigazgatóként ellátott feladatai hamarosan véget érnek, e feladatokat a közeljövőben Frank Tibor intézetigazgató veszi vissza. Megköszöni az IT tagjainak munkájukat, a félév során  tanúsított együttműködésüket, majd ezt követően berekeszti az IT ülését.

   

   

   

  A jegyzőkönyvet vezette:

   

   

   

   

  Kenyeres János

   

   

   

   

  Budapest, 2010. december 14.

   

   

   

  A kiadmány hiteléül:

   

   

   

   

  Kállay Géza                                                                                       Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.