Was this page helpful?

2011-11-08

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete
  Tanácsának 2011. november 8-i üléséről


  Jelenlévők:

  Szavazati joggal:

  1. Dr. Frank Tibor, intézetigazgató
  2. Dr. Bollobás Enikő, tanszékvezető, Amerikanisztika Tsz.
  3. Dr. Friedrich Judit, tanszékvezető, Anglisztika Tsz.
  4. Dr. Kontra Edit, tanszékvezető, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.
  5. Dr. Pohl, Uwe, tanszékvezető, / pro absente Király Zsolt Angol Nyelvpedagógiai Tsz.
  6. Dr. Szigetvári Péter, tanszékvezető, Angol Nyelvészeti Tsz.
  7. Dr. Komáromy Zsolt, oktatói képviselő
  8. Deák Nóra, a Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő
  9. Polgár Mária hallgatói képviselő
  10. Berger Csaba hallgatói képviselő
  11. Kiss Kristóf hallgatói képviselő


  Tanácskozási joggal:

  1. Dr. Hargitai Márta, tanulmányi igazgatóhelyettes
  2. Dr. Kenyeres János, tudományos igazgatóhelyettes
  3. Lénárt Zoltán, műszaki vezető
  4. Dr. Starcevic Attila, intézeti titkár, Kari Tanács tag


  1. Starcevic Attila intézeti titkár javaslatára az IT megvitatja a BA szakzárást és az annak kapcsán kialakult problémákat.

  A szakzárási rend idevágó mondata a következőt szögezi le:

  "Záróvizsga eredménye az írásbeli (záródolgozat) és a szóbeli rész átlaga. Az esetleges kerekítés a szóbeli vizsgaeredmény irányában történik."

  Az "esetleges kerekítés a szóbeli vizsgaeredmény irányába történik" kitételnek nincs értelme a matematikai középátlag számításában. Ezért Starcevic Attila a következő pontosított szövegezést javasolja:

  "A záróvizsga eredménye az írásbeli (záródolgozat) és a szóbeli részeredmények (védés, főtétel, melléktétel és nyelvtudás) matematikai átlaga egész számra kerekítve."

  Az IT a javaslatot egyhangúan elfogadja.

  A fentiek értelmében a BA jegyzőkönyv is megváltozik. A régi kettes bontás helyett (írásbeli/záródolgozat és szóbeli jegy) az 5 jegy (írásbeli, védés, főtétel, melléktétel, nyelvtudás) egymás alá kerül egy rubrikán belül, amelyek összegéből a bizottság a lenti konverziós táblázat alapján minősít és írja be a számszerűsített (kerekített) átlagot az indexbe.

  Konverziós táblázat

  A jegyek összege                  minősítés
  10--12                                   elégséges (2)
  13--17                                   közepes (3)
  18--22                                   jó (4)
  23--25                                   jeles (5)


  Az új szakzárási rend és jegyzőkönyv a 2011-2012-es tanév őszi félévében lép életbe és minden BA hallgatóra alkalmazandó a képzési programtól függetlenül.

  Az új szakzárási rendre vonatkozó leírás hatályon kívül helyezi a régi szakzárási rend idevágó leírását. A szakzárási rend végleges szövegének elkészítésével az IT Starcevic Attilát bízza meg.

  2. Starcevic Attila intézeti titkár második javaslata az Anglisztika MA szakzárást érinti. A jelenlegi szövegezés a következőt tartalmazza:

  "A szakzáróvizsga végeredménye a diplomamunka érdemjegye és a vizsgán szerzett két érdemjegy matematikai átlaga, azonban a diplomamunka eredménye a kerekítésnél súlyozottan számít."

  A probléma ismét a matematikai átlag és a diplomamunka jegyének súlyozott nyomatéka és ennek értelmezése jelenti. Az Intézet ragaszkodik ahhoz, hogy a diplomamunka továbbra is súlyozottan számítson bele az oklevél minősítésébe. A kialakult vita során világossá vált, hogy a súlyozott átlagszámítás két lépésben valósulhat csak meg: a záróvizsga minősítésébe a diplomamunka védése és a tételre szerzett jegy matematikai átlaga adja (ezt az Intézet ítéli oda), míg az oklevél minősítését a Tanulmányi Hivatal végzi a záróvizsga és a diplomamunka jegye alapján egy súlyozott átlagszámítási formula alapján. Ennek értelmében megváltozik a záróvizsga felépítése és a jegyzőkönyv is, a minősítés az alábbi új szakzárási rendnek megfelelően történik.

  A záróvizsga értékelése (új verzió):

  "A záróvizsga végeredménye a diplomamunka védésére és a tételre szerzett érdemjegyek matematikai átlaga egész számra kerekítve."

  Az oklevél minősítése (új verzió):

  "Az oklevél minősítését a záróvizsgára szerzett (A) és a szakdolgozatra (B) kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja a következők szerint: (A*0,45) + (B*0,55)."

  Az IT a javasolt módosításokat egyhangúan elfogadja.

  Az új szakzárási rend a 2011-2012-es tanév tavaszi félévében lép életbe és minden Anglisztika MA hallgatóra alkalmazandó a képzési programtól függetlenül.

  Az új szakzárási rendre vonatkozó leírások hatályon kívül helyezik a régi szakzárási rend idevágó leírását. A szakzárási rend végleges szövegének elkészítésével az IT Starcevic Attilát bízza meg.

  3. Starcevic Attila intézeti titkár harmadik javaslata az Amerikanisztika MA szakzárási rendjét érinti. Bollobás Enikő tanszékvezető és Kövecses Zoltán szakfelelős javaslata alapján a szakzárásból kikerül a melléktétel. A második változás a záróvizsga felépítését és az oklevél minősítését érinti. A záróvizsga jegye két jegyből áll össze: a diplomamunka védéséből és a tételre szerzett jegyekből. Az oklevél minősítését a Tanulmányi Hivatal végzi a záróvizsga és a diplomamunka jegyeinek figyelembevételével egy súlyozott átlagszámítási formula alapján. Ennek értelmében megváltozik a záróvizsga felépítése és a jegyzőkönyv is, a minősítés az alábbi új szakzárási rendnek megfelelően történik.

  A záróvizsga értékelése (új verzió):

  "A szakzáróvizsga két részből áll: a dolgozat védéséből, valamint a főtárgyból tett vizsgából. A szakzáróvizsga menete: 1) a diplomamunka védése; 2) a főtárgyból tett vizsga tételhúzással (a diplomamunka alapján a főtárgyat a tanszékvezető jelöli ki a címbejelentéskor; a diplomamunkához szorosan kapcsolódó tételt tételhúzás előtt kivesszük)."

  Az oklevél minősítése (új verzió):

  "Az oklevél minősítését a záróvizsgára szerzett (A) és a szakdolgozatra (B) kapott érdemjegyek súlyozott átlaga adja a következők szerint: (A*0,45) + (B*0,55)."

  Az IT a javasolt módosításokat egyhangúan elfogadja.

  Az új szakzárási rend a 2011-2012-es tanév tavaszi félévében lép életbe és minden Amerikanisztika MA hallgatóra alkalmazandó a képzési programtól függetlenül.

  Az új szakzárási rendre vonatkozó leírások hatályon kívül helyezik a régi szakzárási rend idevágó leírását. A szakzárási rend végleges szövegének elkészítésével az IT Starcevic Attilát bízza meg.

  4.    Vita az antidiszkriminációs nyilatkozat további sorsáról (Kari Tanács? Szenátus?).

  5.    Varga Éva helyettesítése felmondási időszakában, Hanzséros Mária vállalása a Nyelvpedagógiai Tanszék adminisztrációjának ellátására. A Dékáni Hivatal által tisztázatlanul hagyott munkajogi részletek tisztázásának sürgetése.

  6.    Az Intézet 125 éves jubileumának alkalmából tartandó konferencia végleges terveinek ismertetése (2011. november 9-10.) (szervezők: Frank Tibor és Károly Krisztina).

  7.    Beszámoló és vita a Dékán terveiről a külföldi hallgatók számának növeléséről (intézetigazgató).

  8.    Az Intézet dologi ellátmányának késlekedése, rövidebb igénylista készítése (Lénárt Zoltán).

  9.    Javaslat nemzetközi napra a tavaszi félévben (Kontra Edit tanszékvezető).

  10.    Kenyeres János értékelése a Karon és az Intézetben folyó TDK munkáról, a következő TDT ülésről és a 2012. április 17-én esedékes intézeti TDK konferenciáról. Az igazgatóhelyettes szorgalmazza a TDK-munka fejlesztését az Intézetben.

  11.    Az IT következő ülését 2011. december 6-án tartja.


  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor és Starcevic Attila.


  Budapest, 2011. január 12.

  A kiadmány hiteléül:


  Lénárt Zoltán                    Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.