Was this page helpful?

2013-12-10

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

   

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2013. december 10-i üléséről

  Jelen vannak:

  Szavazati joggal:

  1 Dr. Frank Tibor intézetigazgató egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz., Kari Tanács tag

  2 Dr. Bollobás Enikő tanszékvezető egyetemi tanár, Amerikanisztika Tsz.

  Dr. Farkas Ákos mb. tanszékvezető főiskolai docens, Anglisztika Tsz.

  Dr. Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.,

  Kari Tanács tag

  Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.

  Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, Dr. Uwe Pohl tanszékvezető egyetemi docens megbízásából, Angol Nyelvpedagógiai Tsz.

  Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, Anglisztika Tsz., oktatói képviselő

  Dr. Károly Krisztina egyetemi docens, Angol Nyelvpedagógiai Tanszék, oktatói képviselő, ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

  Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem-oktatói képviselő

   

  Tanácskozási joggal:

  Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, Anglisztika Tanszék, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes

  Dr. Kenyeres János egyetemi docens, Anglisztika Tanszék, intézeti tudományos igazgatóhelyettes

  Lénárt Zoltán, intézeti műszaki vezető

   

   

  1 Frank Tibor intézetigazgató beszámol Komlósiné Knipf Erzsébet professzorral, a Germanisztikai Intézet igazgatójával folytatott megbeszéléséről az R5 termeinek a két intézet közötti elosztása felülvizsgálatáról. A professzorasszony írásos, statisztikai adatokkal alátámasztott, részletes kérésünket természetesnek tartotta és a helyzet felülvizsgálatát, a termek egy részének átengedését jóváhagyta. Kérte, hogy illetékes munkatársaink (Starcevic Attila és Lénárt Zoltán) vegyék fel a kapcsolatot a Germanisztikai Intézetben Szabó János műszaki vezetővel és Oláh Ágnes intézeti titkárságvezetővel.

   

  2 Eitler Tamás egyetemi adjunktusnak (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) mint a CADAAD 2014 rendezőbizottsága elnökének javaslatára az Intézetigazgató kérte a Germanisztikai Intézet igazgatóját, hogy a 2014. szeptember 1-3. közöttre tervezett nemzetközi konferenciára engedje át a SEAS és a Germanisztikai Intézet által közösen kezelt, 021, 030, 030A, 031  sz. termeket, továbbá a Germanisztika Intézet által kizárólag kezelt, egy-két beépített projektoros termet (pl. 144, 112). Az Intézetigazgató-asszony készséggel hozzájárult a kéréshez. Felkérte Eitler Tamást, hogy a részletek ügyében vegye fel a kapcsolatot a Germanisztikai Intézetben ugyancsak Szabó János műszaki vezetővel és Oláh Ágnes intézeti titkárságvezetővel.

   

  3 Az Intézetigazgató ismertette az Intézetnek felajánlott három millió Ft értékű, használt gépállományt, s a meglévő gépeink javítását ígérő kezdeményezés történetét. Sajnálatos módon az ajánlattevő nem mutatta be azokat az okmányokat, amelyeket a kari gazdasági vezető, Pápainé Armuth Klára előírt, így elsősorban a NAV-tól szükséges igazolást. Az Intézetigazgató ezért az akciót leállította és kérte az Intézet munkatársait, hogy hasonló esetekben a legnagyobb óvatossággal, mindenkor a hatályos jogszabályok pontos betartásával és betartatásával járjanak el.

   

  4 Farkas Ákos főiskolai docens, az Anglisztika Tanszék mb. tanszékvezetője három tanszéki kérdést illetve kérést terjesztett elő.

   

  (a) Beszámolt a tanszéki titkárnő felmondása nyomán kialakult helyzetről, az új titkárnő felkutatásáról és munkába állításának menetéről. Mint hamarosan kiderült, a Kar ezt az álláshelyet ténylegesen meghirdette, az új munkatárs felvétele folyik.

   

  (b) Az mb. tanszékvezető szorgalmazta Dávidházi Péter professzor kényszerszabadságának az év végével történő befejezését. Az Intézetigazgató ez ügyben a Dékán Úrnál többszöri sürgetés után, ismételten, ezúttal sikerrel eljárt.

   

  (c) Farkas Ákos jelezte aggályait pályázatának egy olyan tanszékvezetői kiírásra történő beadásával kapcsolatban, amely nem főiskolai, hanem egyetemi docensek jelentkezését írja elő a tanszékvezetői tisztségre. Az Intézetigazgató Dr. habil. Farkas Ákos főiskolai docensből egyetemi docenssé történő átminősítése ügyében a Dékánnál újra, írásban és személyesen is intézkedett.

   

  5 Bollobás Enikő professzor bejelentette, hogy Farkas Elvira, az Amerikanisztika Tanszék titkárnője e hónap közepével nyugdíjba vonul. A Tanszék a Dékán Úrtól és a Gazdasági Hivatal vezetőjétől ígéretet kapott az álláshely fenntartására és új pályázat kiírására 2014. január 6-án.

   

  6 Az Intézeti Tanács immár másodszor nélkülözi a SzHÉK újonnan választott intézeti képviselőinek jelenlétét a Tanács ülésein, és kéri a továbbiakban rendszeres részvételüket.

  7 Starcevic Attila egyetemi adjunktust, intézeti titkárunkat felterjesztésünkre a Dékán és a Kari Tanács Ürményi József-díjjal tüntette ki. Az Ürményi József-díj az ELTE BTK Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötete 55/A. §-ának alapján “annak a kari közalkalmazott oktatónak [adományozható], aki kiemelkedő oktatói tevékenységet folytatott az adományozást megelőző időszakban.” A díjat a Dékán a Kari Tanács 2013. november 28-­i ülésén adta át Starcevic Attilának. A kitüntetés indoklása a következő volt:

  “Dr. Starcevic Attila Karunk kiváló oktatója és közéleti szereplője. Mindenekelőtt igen jól felkészült nyelvész, nemcsak az anglisztikában, hanem az általános germanisztikában és indogermanisztikában is. Tudása ötvözi a régi típusú filológia szilárd ismeretét a modern nyelvészet, főleg a fonológia legújabb eredményeinek alkotó alkalmazásával. Egyformán jól tud angolul, németül és horvátul, ami lehetővé teszi neki (a magyar mellett!) e különböző nyelvtípusok gyümölcsöző áttekintését. Doktori disszertációja az óangol költészet hangtani vonatkozásainak adta újszerű elemzését. Lelkiismeretes és népszerű tanár, aki az alapozó kurzusoktól az MA szintű specializációig minden szinten oktat.

   

  StarcevicAttila emellett évek óta rendkívüli közösségi teljesítményt nyújt, mint az Angol-Amerikai Intézet intézeti titkára s újabban mint a Kar külföldi hallgatóinak egyik lelkes mecénása. Különösen kiemelkedett a Neptun információs rendszer használhatóvá tétele érdekében végzett, már-már ember feletti munkájával. Nem elégedett meg az átgondolatlanul bevezetett rendszer temérdek bírálatával, hanem igyekezett azt az Egyetem vezetőivel karöltve megszabadítani hibáitól, megtisztítani félmegoldásaitól, meggyógyítani gyermekbetegségeiből. StarcevicAttila ráadásul odaadóan foglalkozik az Intézet és a Kar külföldi hallgatóival, segít oktatóink és adminisztrátoraink tanügyi és hivatali problémáinak megoldásában, s mindeközben szívélyes, emberi lény. Kiérdemli kollégái, a rábízott hallgatók és a Kar megbecsülését, kitüntető figyelmét.”

   

  Starcevic Attila kitüntetéséhez örömmel gratulálunk, Intézetünkért és Karunkért végzett munkáját ez alkalommal is megköszönjük.

   

  8 Az Intézeti Tanács következő ülésére 2014. február 11-én, kedden kerül sor.

   

  A jegyzőkönyvet vezette Frank Tibor.

   

  Közzétéve 2013. december 16. 

   

  A kiadmány hiteléül:

   

   

  Lénárt Zoltán                                                                                        Kenyeres János

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.