Was this page helpful?

2014-09-16

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

  Tanácsának 2014. szeptember 16-i üléséről

  Jelenlevők:

   

  Szavazati joggal:

   

  1.      Dr. Kenyeres János mb. intézetigazgató, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.

  2.      Dr. Benczik Vera tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus, Amerikanisztika Tsz.

  3.      Dr. Farkas Ákos tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.

  4.      Dr. Károly Krisztina tanszékvezető, habil. egyetemi docens, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  5.      Dr. Kontra Edit tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Kari Tanács tag, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  6.      Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető, egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.

  7.      Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  8.      Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag, Angol Nyelvészeti Tsz.

  9.      Deák Nóra, az Angol-Amerikai Könyvtár vezetője, nem oktatói képviselő

  10.  Horváth Mihály, a Hallgatói Érdekképviselet elnöke

  11.  Máthé Orsolya, a Hallgatói Érdekképviselet tagja

  12.  Márkus Flóra, a Hallgatói Érdekképviselet tagja    

   

  Tanácskozási joggal:

   

  1.      Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, előző intézetigazgató, Amerikanisztika Tsz.

  2.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes, Anglisztika Tsz.

  3.      Dr. Eitler Tamás egyetemi adjunktus, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  4.      Lénárt Zoltán intézeti műszaki vezető

   

  1. Kenyeres János mb. intézetigazgató beszámol az elmúlt hetek fejleményeiről: három intézeti tanszékhez rendelt egy-egy státuszról – az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.-re Dr. Öveges Enikő, az Angol Nyelvpedagógia Tsz.-re Dr. Veljanovszki Dávid, míg az Anglisztika Tsz.-re Dr. Gárdos Bálint lett felvéve –, a további létszámbővítés kezdeményezéséről (Angol Nyelvészeti Tsz.) és várható szükségességéről (Amerikanisztika Tsz.), illetve a nyár előtt végrehajtott előléptetésekről. Reményét fejezi ki, hogy az elmaradt előléptetések ügyében is hamarosan kedvező döntés születik. Tájékoztatja az IT-t, hogy a tanszékek a dékáni ígéret alapján az őszi félévben óraadókat alkalmazhatnak a többletórák ellátására. Egyben beszámol arról is, hogy tárgyalásokat kezdeményezett a Dékánnal a külföldi hallgatók oktatásából befolyt bevétel egy részének az intézeti költségvetéshez rendeléséről.

   

  2. Hargitai Márta felveteti a bizottságokba meghívott külső tagok díjazásának rendezését, mely évek óta gondot jelent. Szigetvári Péter és Farkas Ákos szintén csatlakoznak a felvetéshez. Az IT a pontos jogi helyzet tisztázását kéri, és ennek fényében határoz majd a további lépésekről.

   

  3. A mb. intézetigazgató és Eitler Tamás egyetemi adjunktus beszámolnak a szeptember elején az Intézetben megrendezett, nagy sikerű CADAAD-konferenciáról, melyre 340 regisztrált résztvevő érkezett 40 országból. A konferencia költségvetéséből jelentős eszközbővítésre is sor került (pl. 3 projektor, 3 laptop, vetítővásznak, routerek). Benczik Vera külön köszönetet mond a 356-os terem új eszközeiért. Frank Tibor javasolja, hogy a sikeres konferenciáról kerüljön fel információ a kari honlapra.

   

  4. A mb. intézetigazgató kéri a tanszékvezetőket, hogy tájékoztassák, ha bármilyen ügyben a Dékánhoz fordulnak.

   

  5. A mb. intézetigazgató kérésére az IT résztvevői beszámolnak az őszre tervezett szakmai rendezvényekről: Károly Krisztina felvázolja egy évente megrendezésre kerülő szakmódszertani konferencia tervét, melyet első alkalommal ez év november 10-11-én tartanak az Egyetemen. Farkas Ákos az Anglisztika Tanszék égisze alatt zajló tudományos előadásokat ismerteti (Katerina Kitsi-Mitakou, Aristotle University of Thessaloniki, 2014. szeptember 25-én a D. épület nagyelőadóban „The fascination of the abomination”:  Conrad’s Heart of Darkness in the Context of Modernism címmel, Colin Clark (Charles University, Prague) a skót népszavazásról tart nyilvános előadást szeptember végén, míg Tibor Fischer október közepén lesz a vendégünk).

   

  6. Horváth Mihály, az Intézeti Képviselet új elnöke bemutatkozik és a hallgatói képviselet nevében együttműködéséről biztosítja az IT tagjait.

   

  7. Az IT dönt Kenyeres János mb. intézetigazgató személyi előterjesztéseiről: 12 igen szavazattal egyhangúan megszavazza Dr. Eitler Tamás egyetemi adjunktus felkérését a tudományos intézetigazgató-helyettesi feladatok ellátására; 11 igen és 1 nem szavazattal felkéri Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktust, hogy a jövőben is vállalja a tanulmányi intézetigazgató-helyettesi feladatokat, illetve 11 igen szavazattal és 1 tartózkodással felkéri Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktust, hogy a jövőben is lássa el az intézeti titkári munkakört. Az érintettek megköszönik a felkérést. Dr. Eitler Tamás egyetemi adjunktus és Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus arról tájékoztatja az IT-t, hogy a feladatot egy évre vállalják.

   

  8. Az IT vitát folytat a BA szakdolgozatok bírálati eljárásának arra vonatkozó módosításáról, hogy az intézeti szabályozásból kerüljön ki az a rendelkezés, amely megtiltja, hogy a BA szakdolgozat témavezetője és bírálója egyazon személy legyen. A Frank Tibor, Kenyeres János és Benczik Vera által benyújtott javaslat a kérdést tanszéki hatáskörbe utalná. Az érvek és ellenérvek elhangzása után az IT 11 igen és 3 nem szavazattal úgy határoz, hogy:

  a) hatályon kívül helyezi és az Angol-Amerikai Intézet honlapjáról törli azt az intézeti rendelkezést, amelynek értelmében a BA szakdolgozat témavezetője és bírálója nem lehet egyazon személy,

  b) a jövőben – ha kívánják – az egyes tanszékek jogosultak dönteni a kérdésben.

   

  9. Szigetvári Péter szoftverfrissítésekre vonatkozó felvetésére Lénárt Zoltán tájékoztatja az IT-t, hogy az intézeti infrastruktúra elavult, és kéri a tanszékeket, hogy szeptember 30-ig jelezzék a nyár óta felmerült eszközigényeket annak érdekében, hogy az Intézet egységesen tudja képviselni a kari vezetés előtt az intézeti eszközpark folyamatos karbantartását és frissítését.

   

  10. Deák Nóra tájékoztatja az IT-t az intézeti könyvtárat és a publikációs adatbázist érintő kérdésekben. Kéri a tanszékeket, hogy a szeptember 22-i határidőig feltétlenül értesítsék a folyóirat rendelésekkel kapcsolatban, akkor is, ha a rendelés státusza változatlan marad. Kifejti, hogy az egyetem könyvtárosi hálózata segíteni szeretné az oktatókat, hogy zökkenőmentesen és határidőre megtörténhessen a publikációs adatok aktualizálása a doktori.hu weboldalon az MTMT-adatbázis alapján. Ehhez hamarosan meghatározandó időpontokban tanfolyamokat fognak tartani. Az IT nyugtázza, hogy Deák Nóra könyvtárvezető Fulbright-ösztöndíja miatt 2014. szeptember 29. és 2015. január 31. között fizetés nélküli szabadságon lesz. Az IT egyetért Deák Nóra könyvtárvezető azon javaslatával, hogy távolléte alatt az IT-ben szavazati joggal Lénárt Zoltán műszaki vezető helyettesítse, valamint az IT ülésein a könyvtár nevében tanácskozási joggal Kutasi Zsuzsanna könyvtáros vegyen részt.

   

  11. Az IT megtárgyalja a fennálló teremgondokat, ebből jelenleg a legsürgősebb Dr. Károly Krisztina habil. egyetemi docens, tanszékvezető szobakérdésének megoldása.

   

  12. Az IT kívánatosnak tartja, hogy az Intézetre vonatkozó adatok átfogóan, minden elektronikus felületen (kari honlap, intézeti honlap és az egyes tanszékek honlapjai) felülvizsgálatra kerüljenek, és az itt megjelenő adatok egységesen megfeleljenek a valóságos helyzetnek.

   

  13. Az IT következő ülését 2014. október 7-én tartja.

   

  Budapest, 2014. szeptember 25.

   

  A jegyzőkönyvet vezette: Benczik Vera

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Lénárt Zoltán                                                                Starcevic Attila

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.