Was this page helpful?

2014-10-07

  Table of contents
  No headers

  Jegyzőkönyv

   

  az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézete

   

  Tanácsának 2014. október 7-i üléséről

  Jelenlevők:

   

  Szavazati joggal:

   

  1.      Dr. Kenyeres János mb. intézetigazgató, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.

  2.      Dr. Benczik Vera tanszékvezető-helyettes, egyetemi adjunktus, Amerikanisztika Tsz.

  3.      Dr. Farkas Ákos tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Anglisztika Tsz.

  4.      Dr. Károly Krisztina tanszékvezető, habil. egyetemi docens, az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  5.      Dr. Kontra Edit tanszékvezető, habil. egyetemi docens, Kari Tanács tag, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  6.      Dr. Szigetvári Péter tanszékvezető, egyetemi docens, Angol Nyelvészeti Tsz.

  7.      Dr. Király Zsolt egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Angol Nyelvpedagógia Tsz.

  8.      Dr. Komáromy Zsolt egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, Anglisztika Tsz.

  9.      Dr. Starcevic Attila egyetemi adjunktus, oktatói képviselő, intézeti titkár, Kari Tanács tag, Angol Nyelvészeti Tsz.

  10.  Lénárt Zoltán intézeti műszaki vezető, nem oktatói képviselő, helyettesként

  11.  Horváth Mihály, a Hallgatói Érdekképviselet elnöke

  12.  Márkus Flóra, a Hallgatói Érdekképviselet tagja

  13.  Máthé Orsolya, a Hallgatói Érdekképviselet tagja

  14.  Réti Lőrinc, a Hallgatói Érdekképviselet tagja     

   

  Tanácskozási joggal:

   

  1.      Dr. Frank Tibor egyetemi tanár, előző intézetigazgató, Amerikanisztika Tsz.

  2.      Dr. Hargitai Márta egyetemi adjunktus, intézeti tanulmányi igazgatóhelyettes, Anglisztika Tsz.

  3.      Dr. Eitler Tamás egyetemi adjunktus, tudományos igazgatóhelyettes, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tsz.

  4.      Kutasi Zsuzsanna, az Angol-Amerikai Könyvtár helyettes vezetője

   

  1. Kenyeres János mb. intézetigazgató köszönti Kutasi Zsuzsannát, az Angol-Amerikai Könyvtár helyettes vezetőjét, aki Deák Nóra könyvtárvezető távolléte alatt a könyvtárat képviseli az Intézeti Tanács ülésein.

   

  2. A mb. intézetigazgató kezdeményezésére az IT vitát folytat az intézeti és tanszéki Facebook-oldalak létrehozásáról. Az IT többsége egyetért abban, hogy az intézeti Facebook-oldal a széleskörű tájékoztatás időszerű és hatékony eszköze, ezért felkéri Eitler Tamást, hogy szervezze meg az oldal létrehozását. A tudományos igazgatóhelyettes kéri a tanszékvezetőket, hogy három héten belül jelöljenek ki tanszékenként két Facebook-felelőst, akik az adott tanszékre vonatkozó információtartalmak szerkesztéséért felelnek. Az IT azonban fenntartja, hogy a hivatalos információk végső referenciapontja továbbra is a mindenkori intézeti honlap legyen.

   

  3. Kenyeres János kezdeményezésére az IT vitát folytat az egyes tanszékeken működő doktori programok hallgatóinak listájáról, melynek elsődleges célja a programok keretében tanuló, illetve a programokat már elvégzett, de az oktatási munkában részt vevő doktoranduszok, doktorjelöltek elérhetőségeinek nyomon követése. Frank Tibor egyetemi tanár kifejti, hogy szerencsésnek tartaná, ha a listában a tanszékek és a doktori oktatás elkülönülnének, mivel különálló oktatási rendszerekről és egységekről van szó. Farkas Ákos tanszékvezető felhívja a figyelmet az egyetemi oktatás és a doktori programok adminisztrációjának egybemosódására. A mb. intézetigazgató biztosítja a jelenlevőket, hogy a lista kizárólag belső használatra készül, és azt csak tájékoztatás céljára fogja az Intézet használni.

   

  4. Az Anglisztika Tanszéken problémaként merült fel, hogy az egyes órákon megjelennek olyan hallgatók is, akik képzési szintjüknél fogva még nem jogosultak erre, azaz mesterképzési órákon alapképzésben résztvevők, illetve doktori órákon alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók. Kenyeres János és Hargitai Márta tájékoztatják az IT-t, hogy a Hallgatói Követelményrendszer (HKR) lehetővé teszi a diákok számára, hogy szabad kreditjeik terhére bármilyen, az egyetemen meghirdetett órát felvegyenek, a képzés szintjétől függetlenül (HKR 28. § (1) bek. és 58. § (1) bek.). A mb. intézetigazgató kéri a tanszékvezetőket, hogy mérjék fel a helyzetet saját tanszékeiken, és amennyiben ez több helyen előforduló probléma, kerüljön fel egy későbbi IT napirendjére.

   

  5. Eitler Tamás tájékoztatja a jelenlevőket, hogy az előzetes egyeztetések alapján 2014. november 25-én, kedden intézeti TDK-konferencia lesz; ennek keretében tartják meg az egyes tanszékek az őszi TDK-fordulóikat.  

   

  6. A mb. intézetigazgató tájékoztatja az IT-t, hogy Dezső Tamás dékán októberre előirányzott intézeti látogatását különféle megfontolások alapján inkább novemberre időzítené. A keddi napra tervezett esemény formája összdolgozói értekezlet lesz. A pontos dátumról később születik döntés.

   

  7. Kenyeres János kéri a záróvizsgáért felelős IT-tagokat, hogy mérjék fel, hány záróvizsga-bizottságban hány külső tagra lesz szükség, hogy ezek díjazásáról előzetes kimutatás készülhessen, melyet be lehet nyújtani a Dékáni Hivatalnak.

   

  8. A mb. intézetigazgató kéri az IT-t, hogy mielőbb jelezzék, ha javaslataik vannak az ELTE elektronikus adatbázis-előfizetésével kapcsolatban; a javaslatok akár új adatbázisok megrendelésére, akár meglévő adatbázisok bővítésére vonatkozhatnak. Az IT messzemenőkig egyetért Hargitai Márta felvetésével, miszerint a Karnak nagy szüksége volna egy plágiumellenőrző szoftverre, ideális esetben olyanra, mely képes az elektronikusan „leadott” dolgozatok automatikus szűrésére.

   

  9. Lénárt Zoltán és Kontra Edit felvetésére az IT megtárgyalja a Gólyavár műszaki felszerelésével kapcsolatos problémákat. A Gólyavárban oktató kollegák és az ott dolgozó technikai munkatársak véleménye alapján az IT úgy látja, hogy az állandósuló problémák fő oka, hogy az üzemeltető cég, a KIPSZER gyakran nem állítja vissza a műszaki és oktatási készültséget a hétvégi bérbeadás után, az oktatás így nem kezdhető meg, és a termek berendezésének is kárára válik a gyakori átrendezés. Az oktató kollégák sokszor azzal szembesülnek, hogy a számítástechnikai infrastruktúra nem áll használatra készen, így személyes feszültségek keletkeznek az oktatók és a műszaki személyzet között. A mb. intézetigazgató kezdeményezésére az IT egyetért abban, hogy a Kari vezetés elé kell tárni a problémát, határozott kari fellépést sürgetve.

   

  10. Az IT megtárgyalja a lektorok alacsony díjazásából és magas óraszámából fakadó problémákat. A mb. intézetigazgató kéri a tanszékeket, hogy az óratartáson túl lehetőleg minimalizálják a lektorok terhelését. Philip Saltmarsh lektor konkrét esetében Lénárt Zoltán tájékoztatja az IT-t, hogy a költöztetéséhez a Kar segítséget nyújt.

   

  11. Kenyeres János kéri a tanszékvezetőket, hogy tájékozódjanak, tanszékükön volt-e példa utazási támogatási kérelem elutasítására, és erre a kérdésre a helyzet és a jogszabályi háttér feltérképezése után térjen vissza az IT.

   

  12. A mb. intézetigazgató tájékoztatja az IT-t, hogy a következő ülésen meghívottként jelen lesz Stipich Béla, a Doktori Hivatal vezetője, és Szalay Krisztián, a Gazdasági Hivatal vezetője.

   

  13. Benczik Vera tájékoztatja az IT-t, hogy az új, osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatók számának előzetes felmérése alapján az Amerikanisztika Tanszékre 2015 őszétől minimum 14 óra többletfeladat hárul (az amerikai kultúra, amerikai angol illetve amerikai irodalom tárgyakkal), melyet a jelenlegi oktatói kerettel nem tudnak ellátni, így a tanszék új státuszért fog folyamodni a Kari vezetéshez.

   

  14. Az IT következő ülését 2014. november 4-én tartja.

   

  Budapest, 2014. október 20.

   

  A jegyzőkönyvet vezette: Benczik Vera

   

  A kiadmány hiteléül:

   

  Kenyeres János                                                                     Lénárt Zoltán 

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.