Was this page helpful?

English translation skills

  NOT ACCEPTING APPLICATIONS

  application

   

  BA Specializáció: „Angol fordítói készségek” (50 kredit)

  BA Specialisation: “English Translation Skills” (50 credits)

   

  The specialisation offers a possibility of gaining a deeper knowledge in several ESP fields and enables students to study on individually. Besides foreign language knowledge the training also focuses on Hungarian linguistics knowledge. Students are presented the vocabulary and use of several ESP fields and they are offered practice in the translation of literary works as well. Thus they become competent for both oral and written mediation for several organisations. Open for those with a native knowledge of Hungarian.

   

  A képzés célja: A specializáció elsődleges célja hogy a BA anglisztika szakos hallgatók az Angol-Amerikai Intézeten belül olyan, az alapszakon elsajátítható kompetenciákon túlmutató, a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket és készségeket sajátíthassanak el, melyek hatékonyan segítik a BA fokozatot szerzettek megjelenését a munkaerőpiacon.

   

  A specializációra való belépés feltétele:

  ·   egyetemi felvétel a Modern Filológia képzési ág Anglisztika  alapszakra

  ·   a BBN-ANG11-001 nyelvi szűrővizsga angol nyelvből

  ·   sikeres felvételi vizsga: angol nyelvű motivációs levél és felvételi beszélgetéshallgató általános műveltségének részét képező ismereteiről és tájékozottságáról

   

  A specializáció elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter

  A specializációra felvehető hallgatók létszáma: évente  max. 35 fő

  Képzési idő: 4 félév

  A specializáció indításának tervezett időpontja:  2011/2012-es tanév

  Szakgazda: Angol-Amerikai Intézet

  Felelős: Kontra Edit tanszékvezető egyetemi docens (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)

  Koordinátor: Dr. Papp Andrea egyetemi docens

   

  A specializáció leírása:

  A specializáció oktatási struktúrájának kialakításakor hasznosításra kerültek az Idegen Nyelvi Lektorátuson dr. Papp Andrea vezetésével működő „Szakfordítás” képzési program során az angol és amerikanisztika szakos hallgatók képzése közben felmerült szakmai tapasztalatok is. A fordítói specializáció lehetőséget ad a hallgatóknak angol nyelvtudásuk elmélyítésére egyes speciális területeken, és képessé teszi őket arra, hogy tudásukat önállóan továbbfejlesszék. Az idegennyelv-ismeret mellett a magyar nyelvi ismereteket is tudatosítja, mélyíti, gazdagítja. Az egyes előadások és szemináriumok fokozatosan egymásra épülve alakítják ki a hallgatókban a kontrasztív nyelvi szemléletet, a pontos és árnyalt kifejezőkészséget, és a nyelvek közötti közvetítés képességét. Megismerkednek egyes speciális szakterületek jellegzetes szókincsével és nyelvhasználatával és bevezetést kapnak az irodalmi szövegek fordításába is. Így alkalmassá válnak a szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítő szerepre a legkülönbözőbb szervezeteknél, kommunikációs és tömegkommunikációs intézményeknél.

   

  A specializáció indításának időszerűsége:

  A tervezett specializáció valós hallgatói igényeknek kíván megfelelni.

  Az egyetem által az első végzős BA alapszakos hallgatók körében készíttetett 2009-es felmérés anglisztika alapszakra lebontott eredményei azt mutatják, hogy hallgatóink nem érzik felkészültnek magukat arra, hogy kilépjenek a munkaerőpiacra. Határozott igényként fogalmazták meg az olyan gyakorlatorientált kurzusok iránti érdeklődésüket, amelyek az alapvető bölcsészeti ismeretek mellé valamely konkrét szakterületen kínálnak jól hasznosítható, szakmaspecifikusabb tudást és készségeket, és ezzel segítik a hallgatók későbbi elhelyezkedését. A hallgatóknak a fordítással kapcsolatos stúdiumok iránti valós igényének a meglétét támasztja alá az a tény, hogy az angol alapszakon meghirdetett választható fordítói szakszemináriumokra rendszeres a túljelentkezés. Eddigi adataink szerint a BA-n végzők körében a legnépszerűbb továbbtanulási irány a fordító- és tolmácsképzés.

   

  A specializáció teljesítése:

  4 félév alatt 12 kurzus (8 kötelező, 4 választható) és egy műhelyfoglalkozás teljesítendő 435 óra és 50 kredit értékben. A specializáció szakterületeiről BA szakdolgozat nyújtható be az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék által erre a célra kiírt témákból.

   

  „Angol fordítói  készségek” specializáció    “English Translation Skills” (50 credits)

   

  Kötelező és választható kurzusok listája

  NB: G 'seminar', K 'lecture', k 'obligatory', v 'optional'

  Kötelező tárgyak: 30 kredit

  kód cím félév típus köt/vál óra/félév kredit előfeltétel(ek)

  ANF-201

   Bevezetés a fordításelméletbe

  Introduction to translation studies

  3

  K

  k

  15

  3

  ANG11-001

  ANF-203

   

  A translatologia nyelvészeti alapjai

  The linguistic foundations of translation studies

  (In Hungarian)

   

  3

  K

  k

  15

  3

  ANG11-001

   

  ANF-204

  Fordítástudomány

  The theory of translation

  3

  G

  k

  30

  3

  ANG11-001

  ANF-206

   Stílusgyakorlat

  Style (In Hungarian)

   

  3

  G

  k

  30

  3

  ANG11-001

  ANF-262

  Fordítás angolról magyarra: Általános szövegek

  Translation from English to Hungarian: General  topics

   

  4/6

  G

  k

  45

  4

  ANG11-001, ANF-201-206

  ANF-264

  Fordítás magyarról angolra: Általános szövegek

  Translation from Hungarian to English: General  topics

   

  4/6

  G

  k

  45

  5

  ANG11-001, ANF-201-204

  ANF-368

   

  Fordításkritika

  Translation criticism

   

  4/6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  ANF-300

  Műhelymunka (fordítói készségek)

  Workshop

   

  5/6

  G

  k

  45

  5

  ANG11-001, ANF-201,203,204,206

  (+ min. 12 kredit ANF kurzusból)

  Választandó tárgyak: 20 kredit

  ANF-208

  Bevezetés a tolmácsoláselméletbe

  Introduction to the theory of interpretation

   

  3/6

  G

  v

  30

  4

  ANG11-001

  ANF-260

  “Hunglish” angol nyelvű szeminárium

  “Hunglish” seminar in English

   

  4/6

  G

  v

  30

  4

  ANG11-001

  ANF-266

  Sajtófordítás

  The translation of news

   

  4/6

  G

  v

  30

  4

  ANG11-001

  ANF-268

  EU-s szövegek

  The translation of EU documents  

   

  4/6

  G

  v

  30

  4

  ANG11-001

  ANF-360.X

  Szakfordítás: jogi, üzleti, műszaki, földrajzi szövegek*

  Translation of ESP texts*

   

  4/6

  G

  v

  30

  4

  ANG11-001

  ANF-362.X

  Műfordítás: próza, dráma, gyerekirodalom, vers, script*

  Literary translation (prose, drama, children’s literature, poetry, script)*

   

   

  4/6

  G

  v

  30

  4

  ANG11-001

  ANF-364

  Tolmácsolási gyakorlat

  Interpretation skills

  4/6

  G

  v

  30

  4

  ANG11-001

   

  Összesen

  50

   

   

  *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyil­ván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. Egy témakörből több kurzus is meghirdetésre kerülhet, amelyeket a pont utáni kiterjesztés különböztet meg (fent X-szel jelöltük): az ilyen tárgyakat egyszerre is fel lehet venni, vagy egymást követő félévekben (figyelembe véve az előfeltételeket).

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.