this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

English translation skills

  application is open in Spring 2019

   

  BA Specializáció: „Angol fordítói készségek” (50 kredit)

  BA Specialisation: “English Translation Skills” (50 credits)

   

  The aim of the specialisation module:  The aim of the specialisation is to equip BA students at the School of English and American Studies with knowledge, competencies and skills which go beyond those generally acquired on BA level, and which lend themselves more easily to practical application. By focussing on developing translation skills, the specialisation provides the participants with an advantageous edge on the job market. The specialisation is open for those who are proficient both in English and Hungarian.

  A képzés célja: A specializáció elsődleges célja, hogy a BA anglisztika szakos hallgatók az Angol-Amerikai Intézeten belül olyan, az alapszakon elsajátítható kompetenciákon túlmutató, a gyakorlatban jól hasznosítható ismereteket és készségeket sajátíthassanak el, melyek hatékonyan segítik a BA fokozatot szerzettek megjelenését a munkaerőpiacon. A programon a magyar és az angol nyelvet jól beszélő hallgatók vehetnek részt.

   A specializációra való belépés feltétele:

  ·        egyetemi felvétel a Modern Filológia képzési ág Anglisztika alapszakra;

  ·        a BBN-ANG11-001 nyelvi szűrővizsga angol nyelvből és a 104-es kurzuson írt évfolyam ZH eredménye;

  ·        mivel a kurzusoknak két munkanyelve van, ezért az angol és a magyar nyelvek ismerete szükséges;

  ·        sikeres felvételi vizsga.

   

  A specializáció elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter

  A specializációra felvehető hallgatók létszáma: évente  max. 16 fő (+2 várólistás hallgató)

  Képzési idő:4 félév

  A specializáció indításának tervezett időpontja:  2018/2019-es tanév

  Szakgazda:Angol-Amerikai Intézet

  Felelős: Dr. Csizér Katalin tanszékvezető egyetemi docens (Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék)

  Koordinátor: Dr. Illés Éva egyetemi docens

   

  A specializáció leírása:

  A fordítói specializáció lehetőséget ad a hallgatóknak angol nyelvtudásuk elmélyítésére egyes speciális területeken, és képessé teszi őket arra, hogy tudásukat önállóan továbbfejlesszék. Az idegennyelv-ismeret mellett a magyar nyelvi ismereteket is tudatosítja, mélyíti, gazdagítja. Az egyes előadások és szemináriumok fokozatosan egymásra épülve alakítják ki a hallgatókban a kontrasztív nyelvi szemléletet, a pontos és árnyalt kifejezőkészséget, és a nyelvek közötti közvetítés képességét. Megismerkednek egyes speciális szakterületek jellegzetes szókincsével és nyelvhasználatával, és bevezetést kapnak az irodalmi szövegek fordításába is. Így alkalmassá válnak a szóbeli és írásbeli nyelvi közvetítő szerepre a legkülönbözőbb szervezeteknél, kommunikációs és tömegkommunikációs intézményeknél.

   

  A specializáció indításának időszerűsége:

  A tervezett specializáció valós hallgatói igényeknek kíván megfelelni.

  Az egyetem által az első végzős BA alapszakos hallgatók körében készíttetett 2009-es felmérés anglisztika alapszakra lebontott eredményei, valamint további formális és informális felmérések azt mutatják, hogy hallgatóink nem érzik felkészültnek magukat arra, hogy kilépjenek a munkaerőpiacra. Határozott igényként fogalmazták meg az olyan gyakorlatorientált kurzusok iránti érdeklődésüket, amelyek az alapvető bölcsészeti ismeretek mellé valamely konkrét szakterületen kínálnak jól hasznosítható, szakmaspecifikusabb tudást és készségeket, és ezzel segítik a hallgatók későbbi elhelyezkedését. A hallgatóknak a fordítással kapcsolatos stúdiumok iránti valós igényének a meglétét támasztja alá az a tény, hogy az angol alapszakon meghirdetett választható fordítói szakszemináriumokra rendszeres volt a túljelentkezés. Eddigi adataink szerint a BA-n végzők körében a legnépszerűbb továbbtanulási irány a fordító- és tolmácsképzés.

   A specializáció teljesítése:

  4 félév alatt 10 kurzus (4 kötelező, 6 választható) teljesítendő, egyenként 5 kredit értékben. A specializáció szakterületeiről BA szakdolgozat nyújtható be az Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék által erre a célra kiírt témákból.

   

  „Angol fordítói  készségek” specializáció   (50 kredit)

   Kötelező és választható kurzusok listája

   

  Kötelező tárgyak: 20 kredit

   

   

  Kód

  Cím

  F.év

  Ért.

  Köt.

  Ó/f. év

  Kr.

  Előfeltétel

  ANF-211

  Bevezetés a fordításelméletbe

  3

  K

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANF-213

  Jogi és üzleti szövegek fordítása

  3

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANF-214

  Szakszövegek fordítása: Bölcsészet- és társadalomtudományok

  4/6

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  ANF-215

  Szakszövegek fordítása: természettudományok

  4/6

  G

  k

  28

  5

  ANG11-001

  Választandó tárgyak: 30 kredit

   

   

  ANF-360.X*

  A fordítás területei

  4/6

  G

  v

  28

  5

  ANG11-001

  ANF17-204

  Fordítástudomány

  4/6

  G

  v

  28

  5

  ANG11-001

  összesen

  50

   

   

  Jelek, rövidítések:

   

  Ért. =  értélekés formája

  F.év = félév

  G = gyakorlati jegy

  K = kollokvium

  k = kötelező tanegység

  Köt. = kötelezőség

  Kr. = kredit

  Ó/f.év = féléves óraszám

   

  *A csillaggal megjelölt kurzusokból négy félév alatt ötöt kell elvégezni. A meghirdetésre kerülő kurzusok listája a következő:

  ·       Vizuális fordítás (Visual translation),

  ·       Shakespeare szövegek fordítása és nyersfordítása (Translation and rough translation of texts by Shakespeare),

  ·       Irodalmi szövegek fordítása (Translating literary texts),

  ·       Magyarról egészen hétköznapi angolra (Hungarian into entirely everyday English),

  ·       EU-s dokumentumok fordítása és tolmácsolása (Translating and interpreting EU documents),

  ·       Fordítás az EU-ban (Translation in the EU). 

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.