this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

drama and theatre

  NOT ACCEPTING APPLICATIONS

  felvételi

   

  BA Specializáció: Dráma és színház (50 kredit)

  BA Specialisation: Drama and Theatre (50 credits)

   

  The primary aim of the Drama and Theatre Programme is to span the gap between the point of view of the living theatre and the theoretical approach to dramatic works, the latter being typical of faculties of art. The courses aim at providing solid knowledge in both the theory and the history of drama and theatre by also being conscious of the stage and theatrical possibilities, while they wish to offer insight into the organism of the theatre by bringing performance-criticism into focus, and glancing at the progress of work done by actors, directors and other people of the theatre. Although it is not the ambition of the programme to give training to future actors, it still expects students to participate in the production of shorter scenes or complete plays on the stage, thus encouraging the already rising tradition of playacting at the School of English and American Studies, and providing the best possible view into the internal structure of drama and theatre as well. Open for those with a native knowledge of Hungarian.

   

  A specializációs (szakirányú) képzés célja:

   

  Általános cél:mint az Angol-Amerikai Intézet már beindított specializációs moduljai (üzleti angol, Európai Uniós ismeretek, stb.), az új specializáció is alternatívát kínál azoknak a hallgatóknak, akik nem valamelyik minort választják a kötelező 50 plusz kredit megszerzésére, hanem ezt az Angol-Amerikai Intézeten belül, specializáció formájában kívánják megtenni.

  Konkrét cél: a képzés alapvető ismereteket szeretne nyújtani a drámaelmélet, és – megfelelő kulturális kontextusokban – az angol drámatörténet, valamint az angol nyelvű színház- és színjátszástörténet területén, miközben elsősorban az írott dráma és az élő színház kapcsolatát vizsgálja, s ezen keresztül ízelítőt nyújt a színészi, dramaturgiai és rendezői munka egyes aspektusaiból is.

   

  A specializációra való belépés feltétele:

   

  1.  egyetemi felvétel a Modern Filológia képzési ág Anglisztika alapszakra, BBN-ANG11-001 vizsga teljesítése

  2.  sikeres felvételi vizsga:

  –   egy oldalas motivációs írás (statement of purpose) benyújtása a felvételi elbeszélgetés előtt

  –   felvételi beszélgetés (interview) a hallgató általános műveltségének és átlagon felüli érdeklődésének felmérésére
   

  A szakirány elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter

  A szakirányra felvehető hallgatók létszáma: évente  max. 20 fő

  Képzési idő: 4 félév

  A specializáció indításának tervezett időpontja:  2011/2012-es tanév, első félév

  Szakgazda: Angol-Amerikai Intézet

  Specializáció felelőse:  Kállay Géza. Ph.D., egyetemi tanár (Anglisztika Tanszék)

  Koordinátor: Szigeti Balázs (Anglisztika Tanszék)

   

  A specializáció előzményei és leírása:

   

  A specializáció három fő előzményre tekint vissza:

  1.       Az Anglisztika Tanszék oktatóinak dráma- ill. színház-témájú órái (elsősorban: Dávidházi Péter, Farkas Ákos,  Ferencz Győző, Friedrich Judit, Geher István,  Gellért Marcell, Hargitai Márta, Kállay Géza, Kenyeres János, Komáromy Zsolt, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, Sarbu Aladár, Szalay Krisztina és Takács Ferenc kurzusai)

  2.       A Kállay Géza és Szigeti Balázs vezetésével a 2008 és 2009 őszi féléveiben tartott „A dráma alkalma”, illetve „Adaptáció és adoptáció” c. órák, melyeknek keretében termékeny együttműködés alakult ki elsősorban a budapesti Katona József Színház művészeivel. Meghívott vendégeink voltak: Ascher Tamás,  Bezerédi Zoltán,  Bodnár Erika, Fekete Ernő, Fenyő Ervin, Fullajtár Andrea, Hajduk Károly, Horgas Péter, Keresztes Tamás, Lengyel Ferenc, Máté Gábor,  Rezes Judit, Upor László és Zsámbéki Gábor. Zsámbéki Gábor, a Katona József Színház igazgatója és rendezője, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára; Máté Gábor, a Katona József Színház főrendezője, leendő igazgatója, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára és rektor-helyettese; Fullajtár Andrea Jászai Mari-díjas színésznő; Fekete Ernő Jászai Mari-díjas, érdemes művész; és Upor László dramaturg, a Színház és Filmművészeti Egyetem tanára további együttműködéséről biztosította a szakirány-felelőst és a koordinátort.

  3.       A 2007-ben, a zömében az Angol-Amerikai Intézet diákjaiból megalakult Septimus Társulat, Szigeti Balázs kezdeményezésére és vezetésével; a társulat angol szerzőktől Tom Stoppard: Az igazi Kopó felügyelő (2009 tavasz) és William Shakespeare: Hamlet, dán királyfi (2010 tavasz) c. darabját adta elő, előkészületben: a Hamlet felújított változata (2010 ősz) és Shakespeare: Szentivánéji álom (2011 tavasz)  (honlap: www.septimus.eoldal.hu)

   

   

  A specializáció leírása:

  A specializáció nem akar sem színésztanoda, sem rendező- vagy dramaturgképző lenni. Ugyanakkor – követve pl. a  Debreceni Egyetem Angol-Amerikai Intézetét, ahol már működik ehhez hasonló specializáció, valamint számos angol és amerikai egyetem példáján felbuzdulva, ahol vagy az irodalmi és kultúra tanszékek keretében, vagy önálló, „Dráma”, illetőleg „Színház” tanszékeken folyik ilyen jellegű képzés – az ELTE Anglisztika Tanszékének dráma-, illetve színház témájú óráit csokorba gyűjtve  szisztematikusan egymásra épülő kurzusok segítségével, szervezett keretben kíván olyan ismereteket nyújtani, amelyek hasznosíthatók olyan hallgatók számára

  1.       akik MA, esetleg később PhD stúdiumaik keretében dráma- és színház-orientált tanulmányokat kívánnak folytatni az ELTE-n, vagy másutt

  2.       akik irodalmi szakirányú MA, esetleg később PhD tanulmányaik keretében kifejezetten angol (esetleg más) nyelvű drámaírókkal (pl. Shakespeare) kívánnak foglakozni

  3.       akik az angol tanárképzési MA elvégzése után az iskolai angol (vagy más nyelvű) iskolai színjátszás, drámajáték keretében akarják tudásukat kamatoztatni

  4.       akik később drámapedagógiával kívánnak foglalkozni

  5.       akik ismereteiket – természetesen más stúdiumokkal kiegészítve – a színikritika, a színház-szervezés, színház-ügyintézés (esetleg a professzionális színészet, rendezés vagy dramaturgia) területein kívánják felhasználni   

  A specializáció egyfelől elméleti ismereteket, illetőleg angol dráma- és színháztörténetet kíván tanítani az európai kontextus figyelembe vételével, másrészt alapfokú, de alapvető színpadi ismerteteket kíván nyújtani, szoros kapcsolatot tartva az élő színházzal. Az angol, amerikai és más angol nyelvű dráma-irodalom gazdag tárházából merítve a specializációs program homlokterében a színpadra képzelt és tett színmű, szöveg és színpad viszonya áll, ezért nagy hangsúlyt fektet az előadás-elemzésre (az elsősorban a Shakespeare-darabok révén önálló diszciplínává vált ún. performance-criticism-re), mindezt kiegészítve a színész, a rendező és a dramaturg szempontjainak bizonyos elemeivel.  A specializáció révén remélhetőleg feleleveníthető az Anglisztika Tanszéken már határozott kezdeményeket mutató amatőr egyetemi színjátszás is, melynek nevelő hatása széles körben ismert és elismert.                      

   

  A specializáció indításának időszerűsége:

   

  A tervezett specializáció valós hallgatói igényeknek kíván megfelelni.

  A nagyrészt irodalmi kurzusokat meghirdető Anglisztika Tanszék az Angol-Amerikai Intézet legrégebbi tanszéke, eddig mégsem kínált határozott profillal rendelkező BA specializációt. Vitathatatlanul valós hallgatói igényeket elégítenek ki a gyakorlatorientált, már beindult specializációk (üzleti angol, EU-ismeretek, stb.), ezért meglétük roppant fontos és örvendetes. Azonban éppen egy Bölcsészettudományi Karon nem szorulhatnak háttérbe olyan stúdiumok sem, amelyek – többek között – olyan hagyományos „bölcsésztémákkal” foglalkoznak mint pl. William Shakespeare drámái, ráadásul egy olyan tanszéken, ahol –  hajdan Szenczi Miklós, Kéry László és Egri Péter, jelenleg pedig Géher István és Dávidházi Péter munkásága révén – a Shakespeare-stúdiumoknak nagy tradíciója van, miközben természetesen e tanszék messzemenően alkalmazkodik a 20. század utolsó két évtizedében beállt fordulathoz, amely kulturális-történeti, illetőleg kifejezetten színházi közegben tanulmányozza a shakespeare-i életművet. A később  bölcsészeti stúdiumokat folytatni kívánók számára tehát indokoltnak tűnik egy olyan specializáció létrehozása, amely egyszerre ápolja a tanszéki és kari bölcsészeti hagyományokat, miközben igyekszik messzemenően figyelembe venni a nemzetközi irodalomtudományban, közelebbről a dráma-értelmezésben beállt orientációváltást is, és egy valóban speciális területen erre készíti fel az ez iránt érdeklődő bölcsészhallgatókat.

              A hallgatók valós igényének meglétét támasztja alá az a tény is, hogy a fent, a specializáció előzményeiként említett kurzusok iránti érdeklődés igen nagyarányú volt, pl. a 2. pontban említett kurzusokra jelentkezők átlaglétszáma 70 körül mozgott és a Szentivánéji álom szereplőinek kiválasztása során egy-egy szerepre hatszoros-hétszeres volt a túljelentkezés.

   

  A specializáció teljesítése:

   

  4 félév alatt 50 kredit értékben lehetséges (a részleteket ld. a Kötelező és választható kurzusok listáján). A specializáció szakterületeiről szakdolgozat nyújtható be az Anglisztika Tanszék által erre a célra kiírt témákból.

  Jelölés: Kód: BBN-AND (D=Drama),

   

  Kötelező és választható kurzusok listája (Kötelezően elvégzendő 50 kredit az alábbi menüsorból):

  A specializációra felvehető hallgatók létszáma: 20 fő

   

  NB: G 'seminar', K 'lecture', k 'obligatory', v 'optional'

   

  Kötelező tárgyak: 32 kredit

   

  Code

  Title Semester Type Obl/Opt Hours/Sem Credits Prerequisite(s)

  AND-201

  Drámaelmélet

  The theory of drama

   

  3

  K

  k

  30

  4

  ANG11-001

   

  AND-211

  Mai élő színház I.

  Contemporary theatre animated I

   

  3

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  AND-221

  Drámaszöveg és színpad I.

  The dramatic text and the stage I

   

  3

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  AND-202

  Drámatörténet

  The history of drama

   

  4

  K

  k

  30

  4

  ANG11-001

  AND-222

  Drámaszöveg és színpad II.

  The dramatic text and the stage II

   

  4

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  AND-212

  Mai élő színház II.

  Contemporary theatre animated II

   

  5

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  AND-223

  Drámaszöveg és színpad III.

  The dramatic text and the stage III

   

  5

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

  AND-224

  Drámaszöveg és színpad IV.

  The dramatic text and the stage IV

   

  6

  G

  k

  30

  4

  ANG11-001

   

  Választandó tárgyak: 18 kredit

   

  AND-301.X

   

  Meta-dráma, Meta-színház*

  Meta Theatre, Meta Drama*

   

   

  3/5

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  AND-302.X

  Angol nyelvű dráma szerte a világon*

  Drama in English in the world*

   

  3/5

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  AND-303.X

   

  Tragédia- és komédia-elemzések*

  Interpreting comedies and tragedies*

   

  3/5

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  AND-304.X

   

  Shakespeare-elemzések*

  Interpreting Shakespeare*

   

  4/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  AND-305.X

   

  Shakespeare-fordítások és - recepció*

  Shakespeare-translations and reception *

   

  4/6

  G

  v

  30

  3

  AANG11-001

  AND-306.X

   

  Dráma és színház a XX. században*

  Drama and theatre in the 20th century *

   

  4/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  AND-307.X

  A dráma és az irodalomelméletek*

  English drama and theories of literature*

   

  4/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

  AND-308.X

  Drámaelemzés sorról-sorra*

  The interpretation of a drama line by line*

   

  4/6

  G

  v

  30

  3

  ANG11-001

            420 50  

   

  *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyil­ván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. Egy témakörből több kurzus is meghirdetésre kerülhet, amelyeket a pont utáni kiterjesztés különböztet meg (fent X-szel jelöltük): az ilyen tárgyakat egyszerre is fel lehet venni, vagy egymást követő félévekben (figyelembe véve az előfeltételeket) .A táblázatban szereplő választható tárgyak kreditértékét bármilyen felbontásban el lehet teljesíteni, ugyanazt a kódot akár több témával és alkóddal is felvehetik a hallgatók.

   

  Magyarázat: az 50 kreditből 8 x 4 =32 kredit kötelező. A fennmaradó 18 kreditet 6 db. választható (3 kredites) kurzussal kell teljesíteni, s így 32+18=50 kredit. A választható tárgyak száma 8, és ezekből három, illetve öt kurzust a 3.-5., ill. a 4.-6. félévben is felajánlunk. A kurzusok címe szándékosan általános: ezeket félévről-félévre a kurzusvezetők töltik meg konkrét tartalommal.

  *A tanegység neve és alkódja a meghirdetéstől függően változik. Az egyes tanegységeket a szakirányfelelős tartja nyil­ván, az azonos tartalmat azonos alkód alatt meghirdetve. Egy témakörből több kurzus is meghirdetésre kerülhet, amelyeket a pont utáni kiterjesztés különböztet meg (fent X-szel jelöltük): az ilyen tárgyakat egyszerre is fel lehet venni, vagy egymást követő félévekben (figyelembe véve az előfeltételeket).

   

  Mintatanterv (ideális ütemezés)

   

  Ősz

  Tavasz

  2. évf.

  3. félév: 4 kurzus:

  3 kötelező: 201, 221, 211

  1 választható: 12+3=15 kredit

  4. félév: 4 kurzus:

  2 kötelező: 202, 222

  2 választható: 8+6= 14 kredit

  3. évf.

   

  5. félév: 4 kurzus:

  2 kötelező: 212, 223

  2 választható: 8+6=14 kredit

   

  6. félév: 2 kurzus:

  1 kötelező: 224

  1 választható: 4+3=7 kredit

   

  ÖSSZEGZÉS: 15+14+14+7= 50 kredit, a 6. félév alacsonyabb kreditszámát, kisebb terhelését az indokolja, hogy ideális esetben ez a szakdolgozat-író félév. Természetesen a választható tárgyak ütemezése ettől eltérhet.

  MEGJEGYZÉS: a specializáció a Tanszék kapacitásától függően nem feltétlenül indul minden tanévben.   

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.