Was this page helpful?

film and culture

  Table of contents
  1. 1. Application 2017

  Application 2017

  BA Specializáció: Film és Kultúra (50 kredit)

  A szakirány elkezdésének ajánlott időpontja: 3. szemeszter

  A szakirányra felvehető hallgatók tervezett létszáma: évente 20 fő

  Képzési idő: 4 félév

  Szakgazda:Angol-Amerikai Intézet

  Specializációfelelős: Velich Andrea PhD, f. docens (Anglisztika Tanszék)

   

  A képzés célja:

  Általános cél:mint az Angol-Amerikai Intézet már beindított specializációs moduljai (dráma, üzleti angol, Európai Uniós ismeretek, stb.), az új specializáció is alternatívát kínál azoknak a hallgatóknak, akik nem valamelyik minort kívánják választani a kötelező 50 plusz kredit megszerzésére, hanem az Angol-Amerikai Intézeten belül, specializáció keretében kívánják a szóban forgó kreditértékhez szükséges kurzusokat elvégezni.

  Konkrét cél: alapvető ismereteket nyújtani az angol nyelvű (brit, amerikai, ír, kanadai és ausztrál) filmeken keresztül azok történelmi, kulturális és irodalmi hátterérő, a filmek kontextusban való elhelyezésével.

   

  A szakirányra való belépés feltétele

  1.      egyetemi felvétel BA Anglisztika alapszakra

  2.      BBN-AME-121 Angolszász politikai kultúra című tárgy sikeres teljesítése

  3.      sikeres felvételi vizsga:

  –        egy oldalas motivációs levél (statement of purpose) benyújtása a felvételi elbeszélgetés előtt

  –        felvételi beszélgetés (interview)

  –        a hallgató filmek, vizuális kultúra iránti érdeklődése

  –        a hallgató általános műveltségének és átlagon felüli érdeklődésének felmérésére
   

  A specializáció leírása:

  A specializáció korunk filmek és a vizuális kultúra iránti felfokozott érdeklődésének kielégítéséhez hivatott hozzájárulni, hallgatói igény alapján az angol nyelvű, de különféle kultúrákat, és korokat ábrázoló filmek csokorba szedése mellett azok történelmi, társadalmi, kulturális és irodalmi kontextusba helyezését kívánja elősegíteni és rendszerezni. A specializáció tanárai főként a kultúra- és irodalomtudomány, illetve a történelemtudomány terén rendelkeznek oktatói és kutatói háttérrel, de a specializáció filmelméleti és történeti alapozó stúdiumokat is kíván nyújtani, reményeink szerint a Filmtudományi Tanszék oktatóinak alkalmankénti bevonásával, bár e specializáció gazdája részben adminisztratív okokból, részben az angolul zajló oktatás, és a külföldi vendéghallgatók nagy száma miatt az Angol-Amerikai Intézet maradna. A specializáció indítását az is indokolja, hogy Európán belül is növekszik egyrészt a filmek és a vizuális kultúra iránti, másrészt az interdiszciplináris stúdiumok iránti érdeklődés, továbbá a hallgatók hazai és nemzetközi mobilitása. Így a specializáció az Egyetemünkre érkező különböző szakmai, nyelvi és kulturális hátterű külföldi diákoknak is újabb lehetőséget kínál a hazai és külföldi stúdiumainak koordinálására.

   

  A specializáció indításának időszerűsége:

  A tervezett specializáció valós magyar és külföldi hallgatói igényeknek kíván megfelelni.

  A nagyrészt irodalmi, kisebb részt történelmi, illetve kultúrtörténeti kurzusokat oktató Anglisztika Tanszék a dráma specializáció sikeres működtetése mellett szeretne egy Film és kultúra specializációt is indítani, amely egyrészről kiegészítené a specializációk kínálatát, másrészről a benne meghirdetett órák akár az EU-, akár a média specializációban, akár a pick and choose rendszerben tanuló hallgatóknak is bővítené az órakínálatát. A már beindult gyakorlatorientált specializációknál (üzleti angol, újságírás-, stb.) az új filmes specializáció elméletibb lenne, az akár a film/vizuális kultúra és média, akár más kulturális területen továbbtanulni (OTDK-n indulni) szándékozó hallgatóknak kínálna újabb lehetőséget, illetve a növekvő számú külföldi hallgatóink nyelvi, szakmai és kulturális szintjének közelítését, áthidalását is szolgálhatná, valamint az Erasmus mobilitás előmozdításához is hozzájárulna.

   

  A specializáció teljesítése:

  4 félév alatt 50 kredit értékben lehetséges. A specializáció szakterületeiről szakdolgozat nyújtható be az Anglisztika Tanszék által erre a célra kiírt témákban.

  Kód: BBN-ANGF (F= Film)

   

  BA Specialisation: Film and Culture (50 credits)

   

  Recommended semester for starting the specialisation: 3rd semester

  Maximum number of students:20 students per academic year

  Duration:4 semesters

  Department: School of English and American Studies

  Coordinator: Andrea Velich, PhD, docent (Department of English Studies)

   

  Aim of the specialisation:

  General aims: Similarly to other specialisation modules at SEAS (drama and theatre, business English, English and the EU, etc.), this specialisation offers an alternative to students who do not wish to study a minor for their compulsory 50 extra credits, but wish to take specialisation courses within the School of English and American Studies instead.

  Specific goal: The specific goal of this specialisation is to provide students with basic skills through English-language (British, American, Irish and Australian) films by placing them into a cultural, historical and literary context..

   

  Admission requirements

  1.    Admission into BA in English and American Studies

  2.    Completing BBI-AME-121 The British and American Political Systems

  3.    Successful entrance exam:

  –        handing in a one-page statement of purpose before the interview

  –       interview

  –        interest in films and visual culture

  –        to assess the general knowledge of the students and their above average interest in the area
   

  About the specialisation:

  The main aim of this specialisation is to satisfy the students’ increased interest in films and visual culture. Apart from presenting a collection of English-language films depicting various cultures and historical ages, our goal is to help students relate these films to English-speaking history, sociology, culture and literature The instructors of this specialisation have academic background in Cultural Studies and History, but this module offers skills related to Film Studies, as well, with occasional contribution from the colleagues at the Department of Film Studies. There are several factors that have contributed to starting this specialisation: the increased interest in films and visual culture within Europe, the demand for interdisciplinary studiesm and student mobility. Therefore, this specialisation offers another chance for students to coordinate their studies in Hungary and abroad.

   

  Reasons for starting this specialisation:

  The specialisation satisfies the demands of both Hungarian and international students.

  The Department of English Studies, which mainly offers literary studies, but also offers history courses, starts another specialisation called the Film and Culture specialisation track besides the successful drama and theatre module. The Film and Culture module widens the selection of courses that students can take, but these courses may also be taken as part of the English in the EU, the English and Media specialisation, or even as part of the pick and choose system.

   

  Completion of the specialisation:

  The specialisation lasts 4 semesters, the courses take up 50 credits. You may hand in a thesis in a topic related to this specialisation depending on the topic selection advertised by the Department of English Studies

  Code: BBI-ANGF (F= Film)

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.