Was this page helpful?

felvételi

  Miért érdemes az amerikanisztika mesterképzési szakot választani?

   

  Az Egyesült Államok térségünkben is jelenlévő meghatározó szerepe és politikai, gazdasági, kulturális területen tapasztalható hatása mindinkább szükségessé teszi az olyan szakemberek képzését, akik, miközben munkanyelvi szinten beszélik az angol nyelvet, egyszersmind kiválóan ismerik az angol nyelvű országok, azok közt is elsősorban az Egyesült Államok kultúráját, társadalmi-politikai berendezkedését, történelmét és más fontos jellemzőit. Amerikanisztika-mesterszakos képzettségű szakemberekre van szükség az üzleti élet számos területén, a médiában, a könyvkiadásban, a diplomáciában, a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézményekben, az idegenforgalomban, az egyre fontosabb szerepet betöltő pályázati irodákban, a helyi és országos önkormányzati hivatalokban és általában véve a kulturális életben. Az elmúlt másfél évtizedben több százan szereztek amerikanisztika szakos diplomát. Végzett hallgatóink a kulturális élet különböző területein helyezkedtek el, így egyetemeken, főiskolákon és középiskolákban, folyóiratok szerkesztőségében és tudományos könyvkiadóknál. Diplomásaink között található New Yorkból jelentkező tévés tudósító, az Egyesült Államok Kongresszusának alkalmazottja, a washingtoni magyar nagykövetség diplomatája, a budapesti USA nagykövetség politikai elemzője és multinacionális cég munkatársa is. Alumnusaink közül ugyanakkor többen az ELTE vagy valamelyik amerikai egyetem PhDprogramjában folytatták tanulmányaikat.

  Az amerikanisztikai képzés hagyományai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

  Egyetemünkön 1990-ben indult amerikanisztikai képzés előbb mellékszakként, majd 1994-ben a program önálló, tanárképes főszakká vált. 1999-ben csatlakozott hozzánk a Kanadai Stúdiumok (Canadian Studies), melynek köszönhetően tovább szélesíthettük az amerikanisztikai stúdiumok oktatási és kutatási területét.

  Nemzetközi kapcsolatok

  Az amerikanisztika mesterszakon a képzés szinvonalának egyik garanciája, hogy oktatóink a magyarországi amerikanisztika meghatározó tényezői s egyúttal a nemzetközi tudományos élet résztvevői. Ennek megfelelően oktatóink rendszeresen tartanak kurzusokat amerikai és európai egyetemeken, és gyakran vesznek részt nemzetközi oktatói csereprogramokon illetve konferenciákon. Publikációik rangos nemzetközi szaklapokban és kiadóknál jelennek meg.

  Ösztöndíjak és továbbtanulási lehetőségek

  Legkiválóbb hallgatóinknak lehetőségük nyílik, hogy — Magyarországon egyedülálló módon még a mesterszakos diploma megszerzése előtt — az Egyesült Államokban tanuljanak egy évet Kellner-ösztöndíjasokként. Az amerikanisztika mesterképzés kiváló előképzést nyújt a tudományos kutatás iránt fogékony hallgatóknak: képessé teszi őket a Ph.D. programokba való belépésre s az ottani, magasabb szintű tanulási formák sikeres elsajátítására. 2000-ben indította el a tanszék önálló doktori programját (Ph.D. Program in American Studies), illetve 2009 szeptemberében indul a Kulturális nyelvészet Ph.D. program (Ph.D. Program in Cultural Linguistics).

  Végzettség

  A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA). A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: amerikanisztika szakos bölcsész (MA).

  Idegen nyelvi követelmények

  A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert felsőfokú, nem angol nyelvből szerzett komplex nyelvvizsga, illetve azzal egyenértékű oklevél szükséges. Ez a BA végzettséghez kapcsolódó alapszak nyelvétől eltérő idegennyelvből szerzett, államilag elismert, középfokú, komplex nyelvvizsga felsőfokúvá alakításával, vagy egy másik, államilag elismert, nem angol, középfokú, C típusú nyelvvizsga megszerzésével érhető el.

  A képzés főbb területei és kreditpontok

  A képzési idő félévekben: 4 félév. A fokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont.

  1. Alapozó képzés (20 kredit)
   Amerikai irodalmi kánonok (hagyományok, iskolák, mozgalmak); Amerikai kulturális stúdiumok; Az amerikai társadalom története; Leíró amerikai angol nyelvtan; Az amerikai angol interdiszciplináris megközelítése
  2. Törzsképzés (25 kredit)
   A mai amerikai politika és rendszere; A bevándorlástól a multikulturalitásig; Vizuális kultúra az Egyesült Államokban; Nyelv, gondolkodás, és az amerikai kultúra; Az amerikanisztika elmélete és gyakorlata
  3. Differenciált szakmai képzés (45 kredit)
   • Amerikai kulturális stúdiumok területén: Társadalmi problémák az USA-ban; Amerikai film; Vallás: Az Egyesült Államokban kialakult mozgalmak; A kulturális stúdiumok módszertana
   • Amerikai társadalom és történelem területén: Az Egyesült Államok és Magyarország; Az amerikai külpolitika tegnap és ma; Az amerikai történetírás és történelemtanítás; Az Egyesült Államok birodalmi törekvései; amerikanisztikai források közgyűjteményekben és az interneten
   • Amerikai irodalom területen: Társadalmi nem, „rassz” és etnikum az amerikai irodalomban és kultúrában; Kritikai szövegek olvasása; Az amerikaiság és az amerikai értékek konstrukciói és rekonstrukciói az amerikai irodalomban; Az amerikai irodalomkritika módszertana
   • Amerikai angol nyelv, gondolkodás és kommunikáció területen: Kognitív tudomány és az amerikai társadalom kritikája; Média és kommunikáció az USA-ban; Kognitív nyelvészet; Kognitív nyelvészeti kutatások módszertana
  4. Két kurzus a szabadsávból: 10 kredit
  5. Szakdolgozat: 20 kredit

  Felvételi követelmények

  1. Nyelvvizsga
   Felsőfokú, C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből.
  2. BA-diploma és kreditek
   A mesterképzésbe való felvétel további feltétele, hogy az amerikai angol nyelv, amerikai történelem, illetve amerikai irodalom és kultúra ismeretkörökben az anglisztika alapszakon belüli amerikanisztika szakirányon megszerezhető, legalább 30 kredittel, összesen pedig 180 kreditértékű alapszakos diplomával, főiskolai angol szakos diplomával, illetve egyenértékűnek elismerhető, külföldön szerzett BA-diplomával rendelkezzen a hallgató (a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell szerezni).
  3. Felvételi vizsga
   Írásbeli szakasz (max. 25 pont) A jelentkezés feltételéül elfogadott oklevél záródolgozatának/szakdolgozatánák érdemjegyéből kerül az írásbeli pontszám kiszámításra: jeles=25 pont, jó=20 pont, közepes=15 pont, elégséges=5 pont.
   Szóbeli szakasz (max. 50 pont) A pályázó alkalmasságának felmérésére szolgáló beszélgetés. Ehhez a tanszék három ajánlott olvasmányt jelöl meg, melynek elolvasása (nem megtanulása!) segíti a hallgatót a szóbeli vizsgára történő ráhangolódásban. A 3 ajánlott olvasmány a következő:
   • Bollobás Enikő, Az amerikai irodalom története. Budapest: Osiris, 2005.
   • Frank, Tibor and Tamás Magyarics, Handouts for U.S. History: A Study Guide and Work Book. 2nd ed., Budapest: Panem, 1999.
   • Kövecses Zoltán, Az Amerikai Angol. „The Voice of America”. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 1996.
  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.