this site is not maintained any more, please check seas.elte.hu
Was this page helpful?

plagiarism

  Table of contents
  No headers

  ORGANIZATIONAL AND OPERATIONAL RULES

  EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY

  VOLUME II

  STUDY CODE

  [Provisions relating to plagiarism] 

   

  68/A.plagiarism: the use of another author’s work defined under Section 74/A (2) in breach of the provisions set out in Section 74/B (1);

  ________________________

  LEGAL COMPLIANCE OF WORK PREPARED BY STUDENTS

  Section 74/A60

       (1)       Students may use another author’s work in their own work, including, without limitation, in the course of preparing a home paper, in-class paper and thesis (hereinafter referred to as the “student’s work”), only in compliance with copyright and in accordance with the provisions specified in Section 74/B (1).  A written or oral  examination, laboratory record and in-class examination shall not be considered as a student’s work. 

       (2)       For the purposes of Sections 74/A-74/C, any literary, scientific, artistic or other intellectual product not made by the student shall be considered as another author’s work, irrespective of

  a)   the person who has made it (e.g. whether it is a known author or another student),

  b)   the form in which it appears (e.g. whether it is a printed or Internet-based [URL] source or a conference presentation, and whether it is in Hungarian or in another language),

  c)   the extent to which it has become public (widely known work or work with limited access),

  d)   whether or not such other author’s work is under copyright protection or similar protection under the relevant laws.

  Section 74/B61

       (1)       When using another author’s work, the following provisions shall be observed:

  a)   in the event that another author’s work is wholly or partially used (e.g. borrowed, quoted, translated from another language or summarized), the source and the name of the author – where such name appears in the source or, in the case of orally performed works, where such name can be unambiguously ascertained – shall be indicated;

  b)   another author’s work or any part thereof may be used by reproducing the original, to the extend justified by the nature and purpose of the student’s work, only if marked as a quote.

       (2)       The tutor shall have the right to check compliance with the obligations specified in this Section by, inter alia,  applying anti-plagiarism software programmes.

       (3)       The use and the indication of the use of another author’s work shall be otherwise governed by the relevant rules of the field of research concerned.

  Section 74/C62

       (1)       In the event that a student fails to comply with the rules relating to use [Section 74/B (1)] in full or in part, the student’s work shall be qualified as non-appraisable and the rating of the given course/thesis with a mark shall be denied.

       (2)       It shall be considered as a disciplinary offence if a student – in breach of the rules relating to use [Section 74/B (1)] – submits or presents as his or her own work, wholly or for the most part, literally or in terms of substantial content, another author’s work or the compiled version of other authors’ works.

       (3)       The consequences specified in paragraphs (1)-(2) shall not be enforced if the student has, on the whole, complied with the rules relating to use [Section 74/B (1)] and it may be ascertained that the breach of such rules is attributable to negligence.

  ________________________

  Section 76

       (3) Students shall write a separate thesis in each degree course.

     (6) 64  A thesis shall be the student’s own work in which the provisions set out in Sections 74/A-74/C shall be observed. A statement with the original signature of the student shall be attached to the thesis, certifying that the student’s own intellectual product is in compliance with the provisions set out in Sections 74/A-74/C and paragraph (3). 

  ________________________

   6Enacted by Senate Resolution No. CCXXI/2011. (XI. 7.) on the amendment to the General Part of the Study Code, Vol. II of ELTE’s Organizational and Operational Rules. In force as from 8 November, 2011, its provisions shall be enforced for the first time in respect of student’s works submitted following the date on which it entered into force.

  60 The paragraph and the preceding heading were enacted by Senate Resolution No. CCXXI/2011. (XI. 7.) In force as from 8 November, 2011, its provisions shall be enforced for the first time in respect of student’s works submitted following the date on which it entered into force.

  61 Enacted by Senate Resolution No. CCXXI/2011. (XI. 7.) In force as from 8 November, 2011, its provisions shall be enforced for the first time in respect of student’s works submitted following the date on which it entered into force.

  62 Enacted by Senate Resolution No. CCXXI/2011. (XI. 7.) In force as from 8 November, 2011, its provisions shall be enforced for the first time in respect of student’s works submitted following the date on which it entered into force.

  64 Established by Senate Resolution No. CCXXI/2011. (XI. 7.) In force as from 8 November, 2011, its provisions shall be enforced for the first time in respect of student’s works submitted following the date on which it entered into force.

  __________________________________________________________________________________________________________

  The original Hungarian text: 

  AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

  SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

  II. KÖTET

  HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER

  [Plágiumra vonatkozó rendelkezések] 

   

  68/A.6 plágium: a 74/A. § (2) bekezdésében meghatározott idegen szerzői mű 74/B. § (1) bekezdéssel ellentétes felhasználása;

  ________________________

  A HALLGATÓK ÁLTAL VÉGZETT MUNKA JOGTISZTASÁGA

  74/A. §60

       (1)       A hallgató a tanulmányi követelmények teljesítése során végzett munkájában, így különösen a házidolgozat, évfolyamdolgozat és szakdolgozat (a továbbiakban: hallgatói mű) elkészítése során idegen szerzői művet csak a szerzői jog tiszteletben tartásával, a 74/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően használhat fel. Nem minősül hallgatói műnek az írásbeli vagy szóbeli vizsga, a laboratóriumi jegyzőkönyv, valamint a zárthelyi dolgozat. 

       (2)       A 74/A-74/C. §-ok alkalmazásában idegen szerzői műnek minősül minden, nem a hallgató által készített irodalmi, tudományos, művészeti vagy egyéb szellemi alkotás, függetlenül

  a)   készítőjétől (pl. ismert szakíró vagy másik hallgató),

  b)   megjelenési formájától (pl. magyar vagy idegen nyelvű nyomtatott vagy internetes [URL] forrás, konferencia     előadás),

  c)   publikussá válásának mértékétől (széles körben ismertté vált mű vagy csak szűkebb körben hozzáférhető mű),

  d)   attól, hogy az idegen szerzői mű a mindenkori hatályos jogszabályok szerint szerzői jogi vagy ahhoz hasonló jogi védelemben részesül-e.

  74/B. §61

       (1)       Idegen szerzői mű felhasználásakor az alábbiak szerint kell eljárni:

  a)   az idegen szerzői mű egészének vagy részletének felhasználása (pl. átvétele, idézése, más nyelvből történő fordítása vagy ismertetése) esetén a forrást, továbbá a szerző nevét meg kell jelölni, ha ez a név a forrásban szerepel vagy – szóban elhangzó művek esetén – egyértelműen megállapítható;

  b)   az idegen szerzői művet vagy annak részletét – a hallgatói mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – idézetként való megjelöléssel szabad felhasználni.

       (2)       Az oktató jogosult plágiumkereső szoftver alkalmazásával is ellenőrizni a jelen §-ban foglalt kötelezettségek teljesülését.

       (3)       Az idegen szerzői mű felhasználására és a felhasználás jelölésére egyebekben az adott szakterület vonatkozó szabályai irányadóak. 

  74/C. §62

       (1)       Amennyiben a hallgató a felhasználásra vonatkozó szabályoknak [74/B. § (1) bek.] egészben vagy részben nem tesz eleget, a hallgatói művet értékelhetetlennek kell minősíteni, és az adott kurzus/szakdolgozat érdemjeggyel való minősítését meg kell tagadni.

       (2)       Fegyelmi vétségnek minősül, amennyiben a hallgató – a felhasználásra vonatkozó szabályok [74/B. § (1) bek.] megsértésével – szövegszerűen vagy alapvető tartalmi elemei tekintetében saját hallgatói műveként teljes egészében vagy jelentős részben idegen szerzői művet vagy idegen szerzői művek egybeszerkesztett változatát nyújtja be vagy adja elő.

       (3)       Nem kell alkalmazni az (1)-(2) bekezdésben meghatározott következményeket akkor, ha a hallgató a hallgatói műben összességében eleget tett a felhasználásra vonatkozó szabályoknak [74/B. § (1) bek.], és megállapítható, hogy azok részleges megsértése gondatlanságra vezethető vissza.

  ________________________

  76. §

       (3) A hallgató minden szakon önálló szakdolgozatot köteles írni.

       (6) 64 A szakdolgozat a hallgató önálló munkája, melyben be kell tartani a 74/A-74/C. §-okban foglalt rendelkezéseket. A szakdolgozathoz csatolni kell a hallgató eredeti aláírással ellátott nyilatkozatát, melyben kijelenti, hogy ez az önálló szellemi alkotása megfelel a 74/A-74/C. §-okban, valamint a (3) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek. 

  ________________________

  Beiktatta az ELTE SzMSz II. kötete, a Hallgatói Követelményrendszer Általános Részének módosításáról szóló CCXXI/2011. (XI. 7.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. XI. 8. napjától, rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott hallgatói művek esetében kell először alkalmazni.

  60 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXI/2011. (XI. 7.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. XI. 8. napjától, rendelkezéseit a hatályba lépését  követően benyújtott hallgatói művek esetében kell először alkalmazni.

  61 Beiktatta a CCXXI/2011. (XI. 7.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. XI. 8. napjától, rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott hallgatói művek esetében kell először alkalmazni.

  62 Beiktatta a CCXXI/2011. (XI. 7.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. XI. 8. napjától, rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott hallgatói művek esetében kell először alkalmazni.

  64 Megállapította a CCXXI/2011. (XI. 7.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2011. XI. 8. napjától, rendelkezéseit a hatályba lépését követően benyújtott hallgatói művek esetében kell először alkalmazni.

  Was this page helpful?
  Tag page (Edit tags)
  • No tags
  You must login to post a comment.